Frågor & svar
Nyheter

Inför forskningspropositionen 2021–2024

För att Sverige ska fortsätta vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer behövs ett forskningsklimat som ger anställda och arbetsgivare långsiktiga incitament, förutsägbarhet och goda villkor. Detta skulle leda till en mer positiv samhällsutveckling, ökad välfärd och en förstärkning av näringslivets konkurrenskraft.

Publicerad:

Utan goda villkor, en god arbetsmiljö och forskningsfrihet för forskare och universitetslärare riskerar alla satsningar på att stärka forskningen att få liten eller ingen effekt. Forskningspropositionen behöver innehålla skarpa förslag som skapar förutsättningar för lärosätena att vara goda arbetsgivare. Goda villkor och attraktiva karriärvägar är en förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet.

Tillgången till naturvetenskaplig kompetens, på forskarnivå men även professionella naturvetare inom industrin, myndigheter och civilsamhället är en avgörande faktor för Sveriges framgång. På samma grund är forskning och utbildning inom naturvetenskapliga områden avgörande för såväl Sveriges som världens framtid.

De utmaningar vi står inför inom hälso- och sjukvården, antibiotikaresistens, livsmedelsproduktion, framtidens drivmedel, miljö och klimat, skogs- och jordbruk kräver mycket större satsningar i framtiden. Naturvetare har en helt central roll i arbetet med dessa utmaningar och i att nå Agenda 2030-målen och de globala hållbarhetsmålen. För att Sveriges forskningspolitik ska kunna möta både nationella och globala samhällsutmaningar krävs mycket stora satsningar på naturvetenskapliga utbildningars kvalitet och på kompetensförsörjningen av naturvetare.

I detta yttrande presenterar Naturvetarna förslag för att: 

  • Minska antalet tidsbegränsade anställningar 
  • Ta bort möjligheterna att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra
  • Förbättra forskarnas arbetsvillkor, stärka forskningens långsiktighet och säkerställa ett stabilt stöd till den fria grundforskningen
  • Sveriges attraktivitet som forsknings- och innovationsnation och som destination för utländska investeringar i forskning & utveckling säkras
  • Förbättra utbytet med det omgivande samhället och utöka forskares karriärmöjligheter
  • Förbättra infrastrukturen för naturvetenskaplig forskning

Läs Naturvetarnas förslag inför forskningspropositionen 2021-2024

Tobias Lundqvist, utredare

Kommentarer

Kommentera