Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna kritiska till konstgjord andning inom vården i vårpropositionen

I måndags släpptes regeringens vårändringsbudget. Naturvetarna anser att det är positivt med satsningar inom arbetsmiljöområdet och på grön omställning. Däremot har regeringen fel grepp när det gäller vården.

Publicerad:

Förbundet skrev i helgen en debattartikel om hur man gör de akademiska yrkena inom välfärden attraktiva framöver.

– Landsting och regioner måste bli attraktiva arbetsgivare genom att erbjuda högre löner och tydliggöra karriärvägar. Individer måste ges möjlighet att utvecklas, ta ett större ansvar och få lön därefter. Lönebildningen måste fungera enligt intentionerna i vårt löneavtal. En fullt rimlig ståndpunkt säger förbundsdirektör Per Klingbjer.

Mest ris kring satsningarna inom vården

Naturvetarna anser att detta är metoden att attrahera ungdomar att utbilda sig till bristyrken inom välfärden framöver. Nu görs istället en satsning i vårbudgeten för att få mer personal i vården genom att försöka behålla bristyrken och bristspecialiteter efter 65 års ålder. Till detta tillskjuter regeringen 200 miljoner kronor till landstingen under 2018.

– Eftersom det handlar om vården kan man säga att det här är som att ge en väldigt sjuk patient en medicin som inte gör patienten frisk på sikt. Nu säger regeringen förvisso att detta är för att på kort sikt göra skillnad i en ansträng personalsituation men det är ändå förvånande att man väljer att satsa 200 miljoner kronor på detta. Det är en chimär att tro att detta kommer lösa den ansträngda personalsituationen i vården ens på kort sikt.

Regeringen fortsätter också att satsa på validering och tillskjuter nu ytterligare 10 miljoner kronor för att fler med vårdutbildning från andra länder ska få sina kunskaper validerade snabbare.

– Det är bra att försöka få till en snabbare validering av utländska vårdexamina. Man kan fråga sig om inte regeringen borde ha övervägt att lägga en större del av budgeten på detta och andra framtidssatsningar än på att behålla bristkompetenser efter 65 år.

Satsning på grön omställning positiv för många naturvetare

Redan i höstas slog regeringen fast en väldigt ambitiös budget för att Sverige på sikt ska bli ett fossilfritt välfärdsland, till gagn för många olika naturvetarprofessioner. I vårbudgeten satsas ytterligare 0,5 miljarder kronor på bland annat metangasreduceringsstöd och solceller.

– Precis som vi uttryckte när höstbudgeten kom är förbundet väldigt positiva till satsningen på den gröna omställningen. Satsningen är nödvändig för att Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken för att nå de globala hållbarhetsmålen kring miljö och bli en fossilfri nation. Det kommer också skapa många arbetstillfällen för naturvetare framöver.

Arbetsmiljöarbetet stärks under 2018

En annan satsning som Naturvetarna ser positivt på är att regeringen nu tillför 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att under 2018 stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet avseende förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling.

Bakgrunden till regeringens satsning är de många initiativen inom #metoo som satte ljuset på omfattande problem inom flera sektorer och branscher. Förutom detta satsar regeringen ytterligare 15 miljoner kronor på regionala skyddsombud.

– Att dessa satsningar på arbetsmiljöarbete görs, samt att det tydliggörs från regeringen att lagen om anställningsskydd är en grundtrygghet för att våga anmäla kränkningar och övergrepp, är positivt. Naturvetarna har också länge förespråkat en större satsning från staten på regionala skyddsombud.

Kommentarer

Kommentera