Frågor & svar
Nyheter

Tjänstepension från det äldre avtalet inom kommun och landsting

Personer som går på det äldre avtalet inom kommun och landstingssektorn, PA-KL, kan i vissa fall få en sänkt tjänstepension under 2018.

Publicerad:

Avtalet gällde före 1998 och omfattar i huvudsak personer som är födda 1937 och tidigare, men i vissa fall även personer födda mellan 1938 och 1953. Yngre påverkas mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system.

Pensionen enligt PA-KL är en så kallat bruttopension som skulle garantera individen en total pensionsnivå genom samordning av tjänstepensionen och den allmänna pensionen. Tjänstepensionen enligt PA-KL beräknas genom att den totala bruttopensionen räknas ut i förhållande till pensionsgrundande tid och lön, därefter räknas den allmänna pensionen av och kvar blir den del som betalas ut som tjänstepension.

Tidigare fram till år 2002 indexerades såväl tjänstepensionen som den allmänna pensionen med prisbasbeloppets förändring som följer prisutvecklingen. I och med införandet av det nya allmänna pensionssystemet började den allmänna pensionen räknas om med det så kallade följsamhetsindex som är kopplad till förändringen av inkomstutvecklingen. Därmed uppstod en betydande risk att den allmänna pensionen skulle öka i högre takt än tjänstepensionen med påföljden att tjänstepensionen som den beräknas enligt PA-KL skulle urholkas.

De centrala parterna träffade år 2003 en överenskommelse för att hantera detta problem. Lösningen var att de år förändringen av följsamhetsindex, dvs omräkningen av allmänna pensionen, översteg prisbasbeloppets förändring, undanta mellanskillnaden vid samordningen med tjänstepensionen, med ett så kallat frilagt belopp. Så har också skett med undantag för åren 2010, 2011 och 2014.

År 2018 är förändringen av följsamhetsindex lägre än förändringen av prisbasbeloppet vilket innebär att den allmänna pensionen värdesäkras med en lägre uppräkning än bruttopensionen enligt PA-KL. Det innebär att det inte blir något frilagt belopp som undantas från samordning och tjänstepensionen minskas med en större del av den allmänna pensionen jämfört med tidigare år. Konsekvensen kan bli att tjänstepensionen minskar jämfört med 2017.

Hur detta slår är helt individuellt och beror bland annat på ålder och inkomstnivå. För inkomster över en viss nivå finns inte intjänande i allmän pension och tjänstepensionen för dessa inkomstdelar berörs därför inte. Om individen insjuknat med sjukbidrag/förtidspension/arbetsskadelivränta före 1997-12 -31 finns även andra garantiregler som kan mildra effekten.

Hur effekten blir på nettoinkomsten beror också på om individen blir berättigad till bostadstillägg eller ett höjt sådan eller viss del garantipension samt effekten av sänkt inkomstskatt för många pensionärer.

För mer niformation, kontakta KPA Pension.