Frågor & svar
Nyheter

Saco-S:s avtalsinriktning är överlämnad

Saco-S har lämnat avtalsinriktning i avtalsrörelsen för statlig sektor. Bland annat handlar det om balans i arbetslivet, anställningstrygghet och minskad sjukfrånvaro.

Publicerad:

Under hösten 2016 och våren 2017 har Saco-S genom dess högsta beslutande organ, representantskapet* och arbetsgrupper inom de olika statliga avtalen arbetat med att ta fram prioriteringar och mål inför avtalsrörelsen 2017. Målet har varit att komma med konkreta och väl förankrade förslag på hur vi tillsammans kan förbättra de statliga kollektivavtalen.

Utveckla centrala avtal

Saco-S anser att det är viktigt att de centrala kollektivavtalen anpassas efter de lokala förutsättningarna i de olika statliga verksamheterna. Vi ser samtidigt ett behov att utveckla och anpassa de centrala kollektivavtalen, bland annat Villkorsavtal-T som reglerar en stor del av de förmåner som statligt anställda omfattas av.

Staten har beslutat om ett antal myndighetsförflyttningar under 2016/2017, vilket vi ser som en viktig fråga att bevaka gentemot våra medlemmar.

I korthet har Saco-S kommit fram till följande inriktning i årets avtalsförhandlingar:

 • Balansen mellan verksamhetens behov och individens önskemål och möjlighet att förena arbetsliv och privatliv behöver uppmärksammas. Detta kan exempelvis ske genom enskilda överenskommelser inom ramen för kollektivavtalet.
 • Restid ska anses som arbetstid. Bestämmelser kring detta behöver införas i det centrala avtalet med möjlighet till lokal anpassning.
 • De kompletterande ersättningarna för den som uppbär sjukpenning för förebyggande behandling eller rehabiliteringspenning behöver förstärkas.
 • Ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska alltid upprättas vid anställning. Av detta avtal ska bl.a. den geografiska arbetsskyldigheten framgå.
 • Visstidsanställningar ska behandlas restriktivt och som undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning. Bestämmelser om när provanställning ska kunna tillämpas behöver införas.
 • Ersättningarna vid uttag av tillfällig föräldrapenning behöver förstärks både över och under taket.
 • Kravet på 14 dagars sjukskrivning vid arbetsolycksfall bör avskaffas. Detsamma gäller den särskilda prövningen av vållande vid arbetssjukdom.
 • Parterna bör gemensamt utreda förutsättningarna för att ta tillvara de olika partsgemensamma resurser som finns inom det statliga avtalsområdet som ett led i att skapa nya möjligheter att sänka sjuktalen.

Arbetsgivarverkets yrkanden

Arbetsgivarverket har samtidigt lyft ett antal yrkanden jämtemot de tre kollektivavtalsbärande partnerna inom staten Saco-S, OFR S,P,O samt SEKO. I korthet vill arbetsgivarverket att:

 • En ordningsregel införs som innebär att lokala parter ska fastställa vid vilken tidpunkt som lönerevisionen ska äga rum. För det fall överenskommelse inte kan nås fastställer arbetsgivaren tidpunkten för lönerevisionen.
 • RALS tillförs en bestämmelse som ger lokala parter möjlighet att träffa överenskommelse om en alternativ ordning för fastställande av ny lön efter oenighet i ett lönesättande samtal och att en sådan ordning ska förstärka chef och medarbetares roll vid fastställandet av ny lön.
 • Nuvarande bestämmelser om rätt till ersättning för läkemedel och läkarvård ersätts med exempelvis ett friskvårdsbidrag.
 • Rätten till flyttersättning tas bort.
 • Rätten till ledighet för en visstidsanställning inom avtalets tillämpningsområde begränsas till en möjlighet för arbetsgivaren att medge sådan ledighet.
 • Bestämmelsen i villkorsavtalen ska ändras så att justering av lönen kan göras i förhållande till löneläget för de nya arbetsuppgifterna efter omplacering eller förflyttning.
 • Villkorsavtalens bestämmelser som reglerar rätten till att spara semester ändras så att taket för antalet sparade semesterdagar sänks till 30 dagar.

Kommentarer

Kommentera