Frågor & svar
Nyheter

Kommentar till Vetenskapsrådets forskningsbarometer 2017: Fortsätt öka satsningen på forskning

Sverige tillhör de länder i världen som satsar mest på forskning. Det visar den nya Forskningsbarometern från Vetenskapsrådet. Naturvetarna tycker dock att det behövs större satsningar för att fortsätta ligga i framkant.

Publicerad:

I Forskningsbarometern 2017 konstateras att Sverige tillhör de länder i världen som satsar mest på forskning och utveckling (FoU), även om FoU-andelen av BNP har minskat under de senaste 15 åren.

Satsa för att ligga i framkant

Statsanslagen till lärosäten, forskningsfinansiärer och civila myndigheter har ökat med ungefär 25 procent under de senaste tio åren. Intäkterna för FoU har samtidigt ökat med 70 procent vid landets lärosäten under de senaste 14 åren. 

-  Forskningsbarometerns siffror illustrerar att det ser acceptabelt ut i en internationell jämförelse men att det borde satsas än mer om Sverige vill ligga i absolut framkant med de ledande länderna, säger Kristofer Jervinge, biträdande chef för Kommunikation och påverkan vid Naturvetarna.

Samhällsklimat för innovation och utveckling

Att FoU-andelen av BNP minskat med en fjärdedel samtidigt som intäkterna ökat med 70 procent rimmar illa, även om den största ökningen glädjande har skett inom medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap. Sverige som är ett litet exportberoende land bör värna om ett innovativt och utvecklingsorienterat samhällsklimat där stora satsningar på FoU bör vara en självklarhet.  

- En annan skevhet i finansieringen rör lärosätenas möjlighet att anställa sin personal tillsvidare. Majoriteten av akademins resurser kommer via externa bidrag och rådsanslag från staten, som också ökat i andel på senare år, säger Kristofer Jervinge.

Att planera verksamheten och styra över anställningar blir därför svårare, eftersom det i praktiken sker via forskningsråden. Samtidigt har lärosätena använt en stor del av de tillskjutna resurserna till att öka antalet medarbetare snarare än att på ett strategiskt sätt planera för framtiden.

Långsiktiga incitament

För att Sverige ska kunna vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer behövs ett anställnings-, styr- och resurstilldelningssystem i akademin som ger anställda och arbetsgivare långsiktiga incitament och goda villkor för forskning och undervisning.

Förbundet uppmanar staten att se över den inverkan forskningsrådens resurstilldelning har på anställningsformerna inom akademin i den utredning om detta som nyligen tillsatts.