Frågor & svar
Nyheter
Professorn i markkemi menar att det i stort sett är riskfritt att bada nära en kyrkogård. Foto: Colourbox

Fråga en naturvetare: Finns det någon risk att bada vid en kyrkogård?

Mitt favoritbad har en kyrkogård som granne. Finns det risk för att lakvatten därifrån kan innehålla gödande ämnen, kvicksilver och andra miljögifter?

Publicerad:

Även om relativt lite forskning finns när det gäller kyrkogårdars påverkan på miljön, så tyder det som gjorts på att risken för skadliga effekter på när-liggande vatten är låg. Metaller kan i viss mån lakas ut, genom att till exempel silver och kvicksilver från tandfyllningar löses upp. Det är dock frågan om små mängder, och det mesta binds dessutom fast till jordpartiklarna.

Ett exempel: effekter av askspridning på Skogskyrkogården i Stockholm undersöktes 2009. Man kunde se en viss ökning av silver, som ingår i amalgam, i markens översta skikt, men ett par decimeter ned i marken var halterna av silver och övriga metaller, inklusive kvicksilver, mycket låga.
Sjukdomsalstrande bakterier från döda kroppar anses ofta utgöra en större risk. Men dessa patogener bryts i allmänhet ned effektivt i jorden vid närvaro av syre. För att underlätta detta är svenska begravningsplatser normalt sett väl dränerade. Ännu finns inget fall påvisat då någon blivit ”förgiftad” av patogener som lakats ut från en begravningsplats.

Det lakas även ut en del gödande kväve och fosfor, men i Sverige, där vi har relativt glesa begravningsplatser, rör det sig som regel om mycket små mängder i jämförelse med vad som kan komma från små avlopp eller från jordbruksmark.
Med andra ord: är kyrkogården väl dränerad bör riskerna med att bada i ditt ”favoritbad” vara extremt små.
Jon Petter Gustafsson, professor i markkemi, SLU

Kommentarer

Kommentera