Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

DUELLEN: Borde turordningsreglerna i LAS ändras?

Lagen om anställningsskydd, LAS, är på tapeten igen. Principen sist in först ut är föråldrad, hävdar Svenskt Näringsliv. Saco kommer till en helt annan slutsats och menar att lagen är ett skydd mot godtyckliga uppsägningar och är flexibel.

 

Publicerad:

NEJ

Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco
 
1. Ditt främsta skäl till att LAS inte ska ändras?

LAS turordningsregler skapar en balans mellan arbetsgivarens och de anställdas intressen. Det är arbetsgivaren själv som avgör om det föreligger arbetsbrist och som bestämmer vilken kompetens som krävs i den fortsatta verksamheten. Någon form av skydd mot godtyckliga uppsägningar måste finnas för att upprätthålla balansen.

2. Är reglerna tillräckligt flexibla idag?

Jo, reglerna är flexibla. Parterna kan lokalt förhandla fram överenskommelser om turordningen som tar hänsyn till verksamhetens och de anställdas intressen. Idag har arbetsgivaren goda möjligheter att behålla nödvändig kompetens vid en omorganisation.

3. Hur påverkas de anställdas trygghet?

En skrotning av turordningsreglerna skulle försämra anställningstryggheten radikalt. Tillsvidareanställningen som norm kommer då i praktiken att försvinna.

4. Vilka risker ser du med ett ändrat regelverk?

Det beror på hur en förändring ser ut, jag utgår från att vi pratar om en skrotning av turordningsreglerna. Då rubbas balansen radikalt. Det kommer inte längre finnas något att förhandla om, i alla fall om turordningsreglerna inte ersätts med någon annan spärr mot godtyckliga uppsägningar.

JA

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
1. Ditt främsta skäl till att det är dags att ändra LAS?

Regelverket är inte anpassat till i dag, där enskilda medarbetares kompetens är avgörande. LAS gör företagare mer försiktiga med att expandera och anställa. Lagen försvårar för företagen att ha den bästa kompetensen och svaga grupper får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

2. Är inte reglerna tillräckligt flexibla i dag?

Nej, reglerna för tillsvidareanställningar är rigida medan regelverket för tidsbegränsade anställningar är mer flexibelt. Anställningsskyddet ger upplevd trygghet åt så kallade insiders, starka individer på arbetsmarknaden, men lämnar outsiders i en sämre ställning. Den flexibilitet som finns beror mer på enskilda fackföreningars inställning till vilken kompetens som behövs och företagens behov av flexibilitet.

3. Hur påverkas de anställdas trygghet?

Olika. Detta eftersom reglerna idag ger olika anställningsskydd, bland annat beroende på om du är fackligt ansluten, inom vilket kollektivavtalsområde du arbetar, storleken på företaget, anställningstidens längd, benägenheten att vidareutbilda sig, förändringstakten i den bransch du arbetar och liknande. Även de enskilda fackförbundens inställning till avsteg från turordningen påverkar dagens anställningstrygghet.

4. Vilka möjligheter ser du med ett ändrat regelverk?

Då kommer företagen i högre utsträckning kunna rekrytera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Det ger fler växande företag och ökat välstånd. Även utanförskapet och tudelningen på arbetsmarknaden skulle minska, ökade incitament för vidareutbildning och förkovran gör att den samlade kompetensen i näringslivet stiger.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Leif Hedström 2017-12-15

"Regelverket är inte anpassat till i dag, där enskilda medarbetares kompetens är avgörande", säger Patrik Karlsson. Men har det inte alltid varit så? Skillnaden är väl i så fall att det nuförtiden i vissa befattningar, men långt ifrån alla, krävs kunskaper som endast de yngre generationerna har.
Kommentera