Frågor & svar
Nyheter

Bidrag för ditt företag

Du som är företagare har möjlighet att söka olika bidrag. Oavsett om du precis har startat nytt eller om du har ett etablerat företag kan du få olika typer av ekonomiskt stöd.

Publicerad: Uppdaterad:

Det är främst till Almi, Jordbruksverket, Tillväxtverket och Vinnova du ska vända dig till för att få bidrag. De administrerar även många av EU-bidragen.

Almi

För dig som har en innovativ idé, vill starta företag, utveckla ditt företag eller köpa ett företag. Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning

För dig som har en idé

Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner och är vanligen max 25 000-50 000 kr.

För dig som vill söka riskkapital

För de entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget bör vara nystartat eller inne i en tidig utvecklingsfas.

Innovationslån: 

Detta är ett villkorslån som är inriktat på innovationsprojekt som befinner sig i utvecklingsfasen. Du kan låna lägst 50 000 kronor och  upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp över 300 000 kr måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär. Utbetalning av lånet sker i etapper efter avstämning. Här får man vara beredd på att följa villkoren som Almi sätter upp.

Mikrolån

För att underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårighet att få sitt kapitalbehov täckt  av banker. Riktar sig främst till dig som ska starta ett företag och behöver låna upp till 250 000 kronor. Du kan låna upp till 100 procent av kapitalbehovet. Kreditbedömningen baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

Mikrolån med EIF-garanti

Riktar sig främst till dig som vill starta och utveckla ett mikroföretag och har ett kapitalbehov upp till 150 000 kronor. Erbjuds i samarbete med Europiska investeringsfonden. Saknar krav på medfinansiering och det finns möjlighet till amorteringsfrihet i ett år. Det tas inte heller ut säkerheter i företaget.

Det finns självklart fler lånemöjligheter, så som Tillväxtlån, Exportfinansiering, Företagslån (för dig som vill köpa ett företag). Läs mer om dessa på Almis hemsida: www.almi.se

Jordbruksverket

För dig som vill starta ett företag på landsbygden eller vill göra ditt företag bättre kan söka bidrag för detta. Om du har ett företag inom jordbruk eller trädgård kan du söka företagsstöd genom jordbruksverket. Vi ger exempel på tre bidrag här:

Gårdsstöd

Ett generellt EU-stöd som ges till lantbrukare. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst fyra hektar jordbruksmark.

Stöd till unga jordbrukare

Detta är ett nytt stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Stödet kommer troligtvis att vara mellan 55 och 60 euro för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för.

Jordbrukarstöd

Detta är flera olika stöd och kan ändras från år till år. År 2017 är stödet detsamma som för år 2016, men för vissa stöd finns det förslag på små ändringar i reglerna. Du kan läsa om de viktigaste förslagen under varje stöd på Jordbruksverkets hemsida.

Här kan du läsa mer om olika stöd som Jordbruksverket ger. De har också en introduktion för dig som är ovan att söka stöd, samt listar viktiga datum.

Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd

För dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner eller ökade lönekostnader på grund av investering, utbildning eller konsulttjänster. Detta gäller enbart vissa geografiska områden, främst i norr. Delfinansieringen uppgår till högst 50 procent av kostnaden.

Regionalt bidrag för företagsutveckling

Kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Horisont 2020 – Fast Track To Innovation

Ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020. Det syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

Affärsutvecklingscheckar

Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Vinnova

Vinnova ger stöd åt innovationsprojekt i företag. Företag som har ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det. Det görs på bland annat dessa sätt:

Innovationscheckar

Genom detta får man pengar för att undersöka potentialen för en tjänst eller annan idé innan man vågar ta nästa steg.

Inkubatorer

Finansiering av hjälp från en inkubator med affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet för att utveckla ditt nystartade företag.

Utmaningsdriven innovation

Konstellationer bestående av minst tre projektparter kan få stöd till projekt som har stor potential att ta fram lösningar inom framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, informationssamhället eller konkurrenskraftig produktion.

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation

Ger företag med tillväxtpotential och med fokus på processindustriella IT- och automationslösningar möjlighet att utvecklas genom olika typer av innovationsprojekt. Men kräver att minst en akademisk part och minst en industripart ska söka tillsammans.

Eureka

Det EU-finansierade stödet Eureka ska främja samarbeten mellan företag och forskare i minst två medlemsländer. Du kan få resebidrag till potentiella deltagare för projektplaneringsmöten utomlands samt medfinansiering av projekt om du har ett aktiebolag.

Horisont 2020

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro har stort fokus på små och medelstora företag. Via Vinnova kan du få medel för att skapa en ansökan till programmet.

Eurostars

EU program som vänder sig främst till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Stödjer marknadsnära projekt med aktörer från minst två anslutna länder, som ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik.

Kommentarer

Kommentera