Frågor & svar
Nyheter

Ohållbar arbetsbelastning för djursjukskötare riskerar leda till sämre djursjukvård

8 av 10 djursjukskötare menar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Drygt 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar anser att det har funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året.

Publicerad: Uppdaterad:

Det är en ohållbar situation som framkommer i den undersökning Naturvetarna har genomfört under hösten 2015 och som fordrar åtgärder från arbetsgivarna.

Stress, hög arbetsbelastning och bristande personella resurser är de vanligaste orsakerna till djursjukskötares arbetsmiljöproblem. Samtidigt upplever många att det kollegiala samarbetet i branschen är bra.

Akut situation

För djursjukskötare som arbetar på arbetsplatser med en tydlig rollfördelning är problemen med arbetsmiljön färre och mindre. De upplever inte heller hög arbetsbelastning i samma utsträckning. Däremot uppger fler av dem vars arbetsplats fusionerats på senare år att de har en tuff arbetsmiljö; 80 procent av dessa svarar att det funnits arbetsmiljöproblem under det senaste året.

– Situationen är akut och förvärras ytterligare, kommenterar Ivar de la Cruz, ordförande i Naturvetarna.

Den största förklaringen till den bristande arbetsmiljön är att det finns för få djursjukskötare i kombination med bristande ledning och styrning av personalresurserna.

– Antalet utbildningsplatser på högskolans djursjukskötarprogram har visserligen ökat, men det räcker inte. Om inte andra åtgärder sätts in, kommer djursjukskötares arbetsbelastning att leda fram till att djur inte får den vård och omsorg som de behöver när de är sjuka. Och när djuren drabbas, drabbas också djurägarna.

Omgående åtgärder krävs

Arbetsmiljöproblemen kan lösas men det krävs riktade åtgärder som genomförs omgående. Det är till exempel arbetsgivarens ansvar att se över de oklara rollfördelningarna.

– Ett tydligare ledarskap och arbetsteam med tydligare definierade roller gör att man kan arbeta mer strukturerat och effektivt och stressen kan minska.

Andra åtgärder som kan bidra till att situationen får en lösning:

  • Fler djursjukskötare som arbetar heltid
  • Ökat inflytande över schemaläggning
  • Jordbruksverket förtydligar regelverket som avser rollfördelning mellan djursjukskötare och djurvårdare
  • Arbetsgivare stödjer medarbetare att bilda lokala fackliga föreningar för samverkan
  • Individuell lönesättning

Djursjukskötarnas riksförbund, en professionsförening inom Naturvetarna, är angelägna om att hitta lösningar på problemet och ser fram emot att samarbeta med berörda parter.

Arbetsmiljöenkäten

Arbetsmiljöenkäten genomfördes av Naturvetarna under senhösten 2015. Svarsfrekvensen var drygt 60 procent.

För mer information, var vänlig kontakta:

  • Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna, 073-366 24 79
  • Kristofer Jervinge, utredare, Naturvetarna, 073-719 20 25

Ladda ner rapporten Djursjukskötares arbetsmiljö - Ohållbar arbetsbelastning, rollfördelning & bristande organisation