Frågor & svar
Nyheter

Nycklarna till balans i arbetslivet

Tydliga direktiv, inflytande över hur arbetet ska utföras liksom vilka förväntningarna är. Det är det som är viktigast, enligt de första slutsatserna från Naturvetarnas enkät om arbetsvillkor.

Publicerad:

Kongressen beslöt förra hösten att förbundet ska ”öka sitt fokus på arbetsvillkor samt hur man åstadkommer ett hållbart arbetsliv i alla aspekter.” En fråga som Naturvetarnas medlemmar lyfte var detgränslösa arbetslivet. Att själv kunna välja när, var och hur arbetet kan utföras skapar stora möjligheter för den anställde. Men det ställer likväl höga krav på individen att ta ansvar för sin tidsplanering och att sätta gränser för arbetets utförande.

Med grund i kongressens beslut sjösatte Naturvetarna i våras Projekt Arbetsvillkor.

– Vi såg att det finns en del forskning på området men att den inte alltid är relevant för våra medlemmar, säger Kristofer Jervinge, som är projektledare för Projekt Arbetsvillkor.

Naturvetare i fokus

Tidigare forskning har inte täckt akademiker inom alla arbetsmarknadssektorer. Därför ville Naturvetarna ta fram ett eget kunskapsunderlag kring vilka faktorer som är avgörande för ett hållbart arbetsliv för just våra medlemmar.

En referensgrupp tillsattes som tog fram en enkät utifrån tidigare arbetslivsforskning och beprövade frågeställningar. Enkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av medlemmar under våren och stängde strax innan semesterperioden. En första analys kring delar av enkäten är nu klar.

– Man bör egentligen inte uttala sig förrän man har analyserat klart allt. Samtidigt har vi analyserat vissa aspekter djupt och då sticker en del saker ut, säger Kristofer Jervinge.

Tydlighet, inflytande och förväntningar

Resultaten visar att graden av gränslöshet i arbetet ser olika ut inom olika sektorer, branscher och på olika arbetsplatser. Det verkar ändå inte vara det som är avgörande för hur man hanterar balansen mellan privat- och arbetsliv. Tydlighet, inflytande och förväntningar är det som visar sig vara viktigast. Om dessa tre saker fungerar har det mindre betydelse hur stor frihet man har i sitt arbete i termer av när, var och hur. Balansen i livet går ändå ihop på ett bättre sätt. Sambandet är ännu tydligare om den närmaste chefen inte finns på samma arbetsplats, vilket påverkar negativt.

Sätta egna gränser

En aspekt som har lyfts fram i tidigare forskning kring det gränslösa arbetslivet är förmågan att själv kunna sätta sina gränser och att kunna fullfölja den strategi man har valt. Även här verkar resultaten peka mot att en sådan strategi också förutsätter att man har haft en dialog om det med sin närmaste chef. Tydlighet är viktigt även här.

Arbetet med att analysera och kartlägga vilka faktorer som är avgörande för ett hållbart arbetsliv för naturvetare fortlöper under hösten bland annat vad gäller strategier för gränssättning. Planen är att under 2017 ta fram aktiviteter för medlemmar som kan hjälpa och stödja dem att hantera det gränslösa arbetslivet.