Frågor & svar
Nyheter

Mer pengar till arbetsmiljö och forskning

I slutet av september presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2017. Vi har tittat närmare på satsningar som berör alla Naturvetarnas medlemmar på både kort och lång sikt.

Publicerad:

1. Arbetsmiljö

Regeringen fortsätter sin satsning på arbetsmiljöfrågor med ökade anslag till Arbetsmiljöverket och forskningsrådet Forte. Arbetsmiljöfrågor är oerhört viktiga för Naturvetarnas medlemmar och därför är det positivt med en förstärkning på 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden.

I våras trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Dessa togs fram eftersom antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010.

– Inte minst akademiker är utsatta i hög utsträckning då många tjänstemän ofta har en väldigt hög arbetstakt och det inte sällan finns otydligheter kring bland annat förväntningar, vilket på sikt kan leda till arbetsmiljöproblem av psykosocial karaktär, säger Kristofer Jervinge, utredare hos Naturvetarna.

2. Forskning

En annan viktig satsning är höjda basanslag för forskning till universitet och högskolor. Förbundet är forskningstunga och även många medlemmar utanför akademin är indirekt påverkade av satsningar på forskning.

Regeringen föreslår en höjning med 390 miljoner kronor 2017 och en fortsatt höjning av anslagen med drygt 2,8 miljarder kronor till 2020. Satsningen välkomnas av Naturvetarna, men förbundet anser att det hade behövts en ännu större satsning. Inte minst för att förbättra forskares villkor och få möjlighet till en än större långsiktighet i lärosätenas forskningsplanering.

– Vi har vid upprepade tillfällen lyft att det behövs bättre villkor för forskare och en större långsiktighet inom akademin för att skapa goda arbetsförhållanden och förutsättningar. Den här satsningen är dessvärre inte tillräckligt kraftfull, säger Kristofer Jervinge

3. Arbetsmarknadsåtgärder

I budgeten har arbetsmarknadspolitiken lyfts fram som ett besparingsområde. Regeringen ska omprioritera för att öka effektiviteten och förbättra matchningen. Naturvetarna ser positivt på omprioriteringen, eftersom matchningen inte fungerar särskilt väl i nuläget, vare sig för akademiker eller andra.

Förbundet hade även önskat prioriteringar för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, vilket inte infrias i regeringens budgetförslag.

– Vi tycker att regeringen bland annat borde sätta igång trepartssamtal – regeringen, arbetsgivarparter och fackförbund – för att få igång en diskussion om hur man kan komma runt inlåsningseffekterna i det nuvarande pensionssystemet när det gäller tjänstepensionerna, säger Kristofer Jervinge.

Förra veckan konstaterade OECD återigen att premien för akademiker är lägst i Sverige av alla industrialiserade länder.

– Att öka rörligheten bland akademiker på arbetsmarknaden är en av många saker som måste till för att det ska löna sig bättre att skaffa en högskoleutbildning i Sverige på sikt, säger Kristofer Jervinge.