Frågor & svar
Nyheter

Information till medlemmar inom Almegas avtalsområde där andra förbund lagt varsel och strejk

Sveriges Ingenjörer och Unionen har varslat om strejk på företag (se vilka nedan) inom Almegas avtalsområden IT, Telekom, Svensk Teknik & Design (STD), Public Service samt Säkerhet och service. Nu har Almega lämnat in en fredspliktsinvändning mot Unionen och Sveriges Ingenjörer vilket kan innebära att strejken skjuts fram.

Publicerad: Uppdaterad:

Information in English here.

Den 6 april varslade Sveriges Ingenjörer och Unionen om strejk på företag (se vilka nedan) inom Almegas avtalsområden IT, Telekom, Svensk Teknik & Design (STD), Public Service samt Säkerhet och service.

Den 14 april lämnade Almega in en fredspliktsinvändning mot Unionen och Sveriges Ingenjörers varsel om strejk. De ifrågasätter om en eventuell strejk är lovlig eftersom att det finns ett rådande avtal för pensioner (ITP). En strejk under rådande avtal skulle kunna innebära att det strider mot fredsplikten.

 Torsdagen den 21 april lämnade Arbetsdomstolen besked om Almegas fredspliktsinvändning. De anser att det i nuläget inte går att ta beslut om en strejk skulle strida mot fredsplikten. Strejken blir därför inte av och förhandlingarna fortgår. När ett nytt avtal är tecknat informerar vi om detta.

 

Följande företag omfattas av eventuell strejk:

Medlemsbevis: Om strejk bryter ut, kan eventuella strejkvakter vilja se att du är medlem i Naturvetarna för att du ska få fortsätta med dina arbetsuppgifter. Om du inte fått ett medlemsbevis skickat till din e-postadress, kan du beställa det via info@naturvetarna.se.

 

Vad handlar konflikten om?

Sveriges Ingenjörer inom Saco tillsammans med Unionen inom TCO å ena sidan och arbetsgivarförbunden inom Almega å den andra är inte överens om formerna för flexpension, vilken är en av de stora frågorna i årets avtalsrörelse.

Sveriges ingenjörer och Unionen vill ha en kollektiv avsättning till flexpension, lika för alla, som betalas från det gemensamma löneutrymmet. Almega vill istället ha någon form av individuell lösning där medarbetaren själv får bestämma om hur mycket av den egna lönen som ska avsättas till extra pension.

Naturvetarna är naturligtvis också för förbättrade pensioner både vad gäller möjligheten att trappa ned i slutet av arbetslivet och högre nivåer i ålderspensionen. Vår erfarenhet är att medlemmarna har olika tankar om hur och när de vill gå i pension. Vi förespråkar därför en lösning som bygger på att medlemmen själv får välja om hen vill avstå delar av den egna lönen mot en högre avsättning till den egna pensionen.

Det finns olika former för hur pengar kan avsätts till flexpensionen

Allra helst vill vi ha en lösning med en extra avsättning inom ramen för det gemensamma pensionsavtalet ITP, men vi är också öppna för olika lösningar för olika branscher och avtalsområden.  

En kollektiv avsättning, som Sveriges Ingenjörer och Unionen kräver, innebär att en viss del av det gemensamma löneutrymmet avsätts till pensionen – lika för alla. Detta kan man kalla för kollektiv löneväxling.

Det är bara de som har en lön som överstiger 39 900 kronor per månad som vinner på det. De som har en lägre lön når inte upp till taket på 39 900 kronor, där gränsen går för intjänande till allmän pension. Då blir varje krona viktig för att tjäna in till den allmänna pensionen.

Motsvarande gäller för intjänande till a-kassa, sjuk- och föräldraförsäkring som bygger på inkomst.

En individuell avsättning, som Almega har föreslagit, innebär att varje individ själv kan välja att avstå en del av sitt löneutrymme som avsätts till pensionen. Detta sker i överenskommelse mellan chef och medarbetare i lönesamtalet. Detta brukar kallas för individuell löneväxling.

Eftersom den som tjänar mindre än 39 900 kronor per månad kan förlora på avsättning till flexpension (se ovan) avråder vi från att göra en individuell löneväxling. För den som tjänar mer lönar det sig i allmänhet, Hur mycket man bör avsätta beror naturligtvis på varje individs förhållanden.

Naturvetarna förespråkar en individuell avsättning eftersom alla inte gynnas av flexpension. Vi förordar att individen ska kunna välja själv utifrån var och ens speciella situation och var man befinner sig i livet. Vi är dock öppna för olika lösningar.

Stödjer Naturvetarna konflikten?

Naturvetarna står sedan tidigare bakom yrkandet om flexpension i vårens avtalsförhandlingar. Naturvetarnas uppfattning är dock att formerna för hur flexpension ska konstrueras inte är en fråga som ska lösas genom konfliktåtgärder. Läs mer om flexpension på denna länk.

Vi vill se en förhandlingslösning och Naturvetarnas förbundsstyrelse har därför beslutat att inte ta ut våra medlemmar i konflikt. 

 

Hur ska Naturvetarnas medlemmar vid berörda företag förhålla sig till att Unionens och Sveriges Ingenjörers medlemmar tas ut i konflikt?

Naturvetarnas medlemmar ska som utgångspunkt förhålla sig neutrala i konflikten. Detta innebär att man ska fortsätta sköta sina  arbetsuppgifter som vanligt. Däremot ska man inte ta över andras arbetsuppgifter eller arbeta övertid som inte är normal. Finns det hinder ska medlemmen i första hand arbeta hemifrån och i andra hand utföra arbetsuppgifterna på andra ställen eller på annat sätt om det går. Medlemmar som ändå uppmanas att utföra andras arbetsuppgifter ska snarast kontakta Naturvetarnas medlemsjour för rådgivning. Naturvetarna återkommer med ytterligare information om hotet om konfliktåtgärder verkställs.

Om arbetsgivaren frågar vilken facklig organisation du är med i:

Vi vet att  Almega råder sina företag att skicka ut formulär till medarbetarna för att besvara frågan om vilken facklig organisation man är medlem i eller om man är oorganiserad. Enligt vår bedömning utgör sammanställningen av medlemsuppgifter en nödvändig behandling enligt 16 § PUL, eftersom den krävs för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sin arbetsrättsliga skyldighet att betala ut lön i händelse av att strejk bryter ut. I enlighet med föreningsfriheten behöver du inte svara på frågan om vilken facklig organisation du tillhör, men vår rekommendation är ändå att du ska besvara frågan, eftersom det ligger i ditt eget intresse eftersom du annars kan bli behandlad som oorganiserad och/eller få fel lön. 

 

Kan jag själv välja om jag vill strejka?

Nej! Naturvetarna beslutar om medlemmar ska tas ut i strejk. Man kan alltså inte själv ta ett beslut om att gå ut i strejk.

 

Får jag fortsätta jobba även om det är strejk?

Om strejk bryter ut, kan eventuella strejkvakter vilja se att du är medlem i Naturvetarna för att du ska få fortsätta jobba under strejken. Om du inte redan har fått ett medlemsbevis till din e-postadress, kontakta info@naturvetarna.se så får du det.

 

Kan arbetsgivaren vidta åtgärder mot medlemmar i Naturvetarna som förhåller sig neutrala i konflikten?

Arbetsgivaren har möjlighet att lockouta de anställda vid ett företag d v s stänga ute medarbetarna från deras arbetsplats. Normalt respekteras neutraliteten och lockout används i allt mindre utsträckning.

 

Vad innebär ett varsel om konflikt?

Ett varsel om konflikt är en förvarning eller hot om att det kan bli en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att facket planerar att ta ut sina medlemmar i strejk eller annan konfliktåtgärd för att utöva påtryckning för att få igenom sina krav. Ett varsel måste läggas minst 7 arbetsdagar före en strejk.

 

Vad innebär en strejk?

En strejk är  en konfliktåtgärd från en facklig organisation med arbetsnedläggelse som följd och innebär att de  informerar och uppmanar sina medlemmar att lägga ner sitt arbete, i syfte att utöva påtryckning på arbetsgivaren för att få igenom sina krav.

 

Vad innebär lockout?

Arbetsgivaren kan svara med arbetsnedläggelse genom en lockout, alltså att man stänger ner arbetsplatsen och att arbetstagarna inte får komma till arbetsplatsen eller utföra sitt arbete och därmed inte får någon lön.

 

Vad innebär blockad?

En arbetsblockad är en stridsåtgärd på arbetsmarknaden som har till syfte att förhindra motparten från ekonomiska förbindelser. Exempel på blockadformer är övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad.En facklig organisation kan också försätta vissa eller samtliga arbetsuppgifter på en arbetsplats i blockad, d.v.s. arbetsgivaren uppmanas att inte beordra någon att utföra arbetsuppgifterna. 

 

Vad innebär det för medlemmarna ekonomiskt?

Om våra medlemmar drabbas av blockad från Unionen eller lockout av arbetsgivarna kan våra medlemmar  få svårt att utföra sitt arbete. Det innebär att våra medlemmar under dessa omständigheter inte får lön från sin arbetsgivare. Naturvetarna kommer då ge sina medlemmar konfliktersättning som kompensation för utebliven lön.

Ersättningen är 100 procent av den nettoförlust som görs. Eftersom konfliktersättning är skattefri får man ett nettobelopp utbetalt som motsvarar den lön, efter skatt, man annars skulle ha fått. Om man har skattejämkning kan det utbetalade nettobeloppet avvika från den lön man normalt får men det rättas till i efterhand genom skatteåterbäring.

 

Har Naturvetarna någon organisation för en eventuell konflikt?

Naturvetarna har en konfliktorganisation. Denna organisation svarar bl.a. för information, juridisk rådgivning samt beslut om och utbetalning av konfliktersättning.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

Med vänlig hälsning

Naturvetarna

Helena Nicklasson, förbundsdirektör
helena.nicklasson@naturvetarna.se, 0733 66 24 36

tidigare förbundsdirektör,

jobbar inte längre på Naturvetarn