Frågor & svar
Nyheter

Johan 2017-03-09

Tyvärr tycker jag att teamet och gruppen alltför ofta blandas ihop, både här ovan och i verkligheten. Att det optimala teamet ska ha 6-8 medlemmar bygger på en förutfattad mening om en viss typ av grupprelation dem emellan. Det finns inget som säger att teamet måste ha så djupa grupprelationer som sociala grupper ofta har, tvärtom kan det vara ett hinder. Teamet och gruppen utvecklas förvisso på likartat sätt, men på helt olika nivåer och relationerna och tilliten bygger på andra principer. Team och grupp kan på sikt bli samma eller så kan de divergera det behöver inte påverka teamets effektivitet. Att tvinga fram grupprelationer i teamet kan däremot förhindra eller förstöra teamets relationer och därmed dess effektivitet. Grupprelationerna kan också förskjuta teamets målbild och värderingar till något helt annat än teamets syfte vilket ytterligare kan minska dess effektivitet. Det finns många sätt att organisera ett fungerande team. Det första tipset till chefer bör nog vara att inte peta i teamrelationer bara för att de inte följer den utopiska mallen, det andra att inte försöka tvinga fram sociala grupprelationer i teamen och det tredje att inte försöka tvinga ihop team av personer med uppenbart motsatta värderingar och målbilder. Alltför många sätter också stor tillit till de beteendeprofiler som nämns ovan, utan att förstå att beteendeprofilerna fungerar dåligt på individnivå och varierar både med roller, erfarenheter och gruppens utveckling.