Frågor & svar
Nyheter

Så ska social ohälsa i jobbet minska

Snart går det inte längre att slarva med den sociala arbetsmiljön. Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket säger att medarbetare inte får belastas i arbetet eller utsättas för stress så att de blir sjuka.

Publicerad: Uppdaterad:

Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016.

Bakgrunden är att sjuktalen har ökat kraftigt på senare tid, varav en del är kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Sedan 2010 har anmälda sjukdomar relaterade till jobbet ökat med 70 procent. Vid sidan av för hög arbetstakt är många av sjukdomarna kopplade till samarbetsproblem och mobbning.

– Vi ser att sektorer där många kvinnor jobbar, inom vård, skola och omsorg är särskilt drabbade, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket och medicine doktor och psykologi.

Slimmade organisationer

Även bland naturvetare finns det grupper som är utsatta och ofta jobbar under psykisk press.

– Det gäller särskilt våra inspektörer inom miljö-, hälso-, livsmedel- och djurskydd, där också hot och våld förekommer Men även andra professioner, som dietister är ofta pressade av en hård arbetsbelastning, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Han menar att det hänger ihop med att organisationerna blir allt mer slimmade.

– Samma mängd arbete ska utföras av allt färre anställda. Det är en olycklig utveckling och leder inte sällan till att arbetsbelastningen blir hård för en del medarbetare, med risk att bli utbränd och sjukskriven.

Kristofer Jervinge välkomnar de nya föreskrifterna, som ställer krav på att arbetsgivarna måste ha en policy och en plan för att förebygga sjukdomar som har sin källa i brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

– Det är bra att föreskrifterna är tvingande och kan leda till rättsliga påföljder om inte föreskrifterna följs.

Lös problem i dialog

Hur ska man då som anställd agera om man känner att det finns brister på jobbet?

– I ett första steg vänder man sig till arbetsgivaren, och i andra hand till skyddsombudet. Se till att skapa en dialog med arbetsgivaren och försök lösa problemen tillsammans, säger Ulrich Stoetzer.

Om inte det hjälper kan man gå vidare till Arbetsmiljöverket, som kan utföra en inspektion och föreslå åtgärder.

Vad tittar ni på?

– Personalens arbetsbelastning, övertid och arbetstidens förläggning. Men också om kränkande särbehandling förekommer.

Ulrich Stoetzer klargör att sådant inte får förekomma i arbetslivet.

– Här gäller det för arbetsgivarna att jobba förebyggande och ha rutiner för åtgärder om det skulle behövas.

Han påpekar att arbetsmiljölagen inte ändras, det handlar om precisering och komplettering. Utan att komma med pekpinnar måste medarbetarna veta vad som förväntas av en. Det ska vara tydligt vilka arbetsuppgifter man ska utföra och vid behov hur de ska utföras.

Ge feedback

Kan uppmuntran och att ge feedback ingå i ansvaret som arbetsgivare?

– Ja visst, att ge stöd till sina medarbetare ingår som en del i arbetsgivaransvaret

för arbetsmiljön. Ytterst är det chefen och arbetsledaren som måste ha kunskap om detta i organisationen, förklara Ulrich Stoetzer.

Kommer de nya föreskrifterna göra skillnad?

– Ja det är jag övertygad om, annars hade vi inte gjort denna förändring, som bygger på forskning. Jag märker redan nu att det förebyggande arbetet har kommit igång på många arbetsplatser.

Här kan du läsa mer:

Arbetsmiljöverkets information om den nya föreskriften.

Naturvetarnas yttrande på remiss om föreskriften.

Naturvetarnas information om arbetsmiljö.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera