Frågor & svar
Nyheter

Rafael Ospino 2015-11-06

Det kan ju vara av allmänintresse att redogöra för skillnaden mellan en fossilfri och en fossiloberoende fordonsflotta. Många hävdar att om målet är en fossiloberoende fordonsflotta - ja då har vi redan nått det! Detta av det enkla skäl att så gott som alla idag existerande fordon mycket väl går att driva med förnybara bränslen. En etanolbil, exempelvis är fossiloberoende, eftersom den går att köra på bränsle framställt av förnybar råvara. Körs den på fossil bensin är den dock inte fossilfri. Men eftersom det går att framställa även bensin, likväl som man framställer diesel, ur förnybar råvara, har vi ju en, i princip, fossiloberoende fordonsflotta. Allt från gamla T-fordar till moderna lastbilar! Problemet är att vi, främsta av politiska skäl, inte har tillgång till dessa bränslen. Alltså är fordonsflottan inte fossilfri. http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Transportforskning/Drivmedel/Syntetiska-drivmedel/ Fischer-Tropsch-processen, som omnämns i länken ovan, kan lika väl användas till att tillverka bensin. Men det finns även andra varianter, t o m där man plockar kolet ifrån koldioxid ur luften samt väte ur vatten och syntetiserar diesel eller bensin. Visst, dessa processer kräver energi, men vissa länder som idag exporterar olja har ju gott om sol. Dessutom skulle det kunna vara en del av lösningen för hur den intermittenta tillförseln av sol- och vindkraft skulle kunna balanseras. I Sverige skulle vi ganska snart göra den befintliga fordonsflottan fossilfri genom att använda, bland annat, spill från skogsindustrin; sådant som idag lämnas kvar i skogen eller ofta eldas upp för att exempelvis torka virke i sågverk. Björn Gillberg med flera hävdar att: "Ett femtiotal förgasningsanläggningar kan producera biodrivmedel som räcker för att ersätta all bensin och diesel i Sverige. En investering på ca 200 miljarder kr, en summa svarande mot 2-3 års julklappshandel". EU vill genom förslaget till komplettering av direktiv 98/70/EC "bränslekvalitetsdirektivet", presenterat härom året, uppmuntra denna form av bränsleframställning. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0279&language=SV En anledning till föregivet miljövänliga politikers inställning kan vara att de Europeiska biltillverkarna också stödjer direktivets tanke på förnybara bränslen. Då måste det ju vara något dåligt! http://www.acea.be/news/news_detail/acea_views_commission_proposal_to_amend_the_renewable_energy_use_and_fuel_q Slutligen så kan syntetiska bränslen dessutom optimeras för renare och effektivare förbränning, vilket gör att vi till stor del även slipper lukter och partiklar samtidigt som vi uppnår en bättre verkningsgrad i motorerna.