Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna tittar i spåkulan

Framtiden ser ljus ut för många naturvetaryrken. Här är Naturvetarnas bedömning av arbetsmarknaden för naturvetare om fem år.

Publicerad: Uppdaterad:
Djursjukskötare

Brist

Det finns idag över 800 yrkesverksamma djursjukskötare med legitimation, men eftersom kravet på legitimation infördes nyligen och det behövs betydlig fler kan vi förvänta oss att antalet kommer att öka kraftigt.

 

Naturvetare inom life science

Balans

Naturvetarna förutsätter att Sverige kommer att fortsätta att satsa offensivt på att skapa goda förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom life science då Sverige har en konkurrensfördel med all kompetens som finns inom detta område. Därför förutser vi en större andel tjänster inom denna sektor men i mindre företag, då det sker en outsourcing av forskning och utveckling, och således en balans på arbetsmarknaden på längre sikt.

 

Biomedicinska analytiker

Brist

Vi står inför stora pensionsavgångar och antalet nyexaminerade kommer inte att täcka behovet.

 

Cytodiagnostiker

Brist

Vi står inför stora pensionsavgångar och antalet nyutexaminerade kommer inte att täcka behovet.

 

Dietist

Balans

Behovet av dietister ökar inom primärvården och vi blir allt mer medvetna om sambandet mellan kost och hälsa. Intresset för kompetensen är stort i samhället och många vill utbilda sig till dietist varför utbudet matchar efterfrågan.

 

Sjukhusfysiker

Balans

Efterfrågan på sjukhusfysiker ökar och det blir också allt vanligare att kompetensen efterfrågas utanför sjukvården. Framför allt är det producenter av medicinsk- teknisk utrustning och strålskyddsmyndigheter, som utöver landstingen behöver kompetensen.

 

Naturvetare inom arbetsmiljö

Brist

Det har blivit svårare för företagen att få tag på kvalificerade arbetslivsingenjörer med naturvetenskaplig kompetens och branscherfarenhet. Vi står inför stora pensionsavgångar och antalet nyexaminerade kommer inte att täcka behovet.

 

Naturvetare inom miljö

Balans

Efterfrågan på miljövetenskaplig kompetens har ökat, liksom möjligheten att specialisera sig inom olika områden. Miljöfrågorna har blivit strategiskt viktiga för allt fler verksamheter och allt fler bedriver ett systematiskt miljöarbete.

 

Naturvetare inom lantbruk

Balans

Kompetensen behövs för att lösa många av de utmaningar samhället står inför. Behovet av en hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi, ett bra djurskydd, biologisk mångfald, en levande landsbygd och öppna landskap är bara några exempel. Vi kan också förvänta oss en del pensionsavgångar och ett

 

Naturvetare inom skog

Balans

Högre miljökrav och klimatomställning ökar behovet av skogsakademiker. Certifieringar, standarder och frivilliga överenskommelse har blivit allt viktigare verktyg för att minska produktionens miljöpåverkan. De är flexiblare instrument än lagstiftning men kräver en större arbetsinsats när det gäller exempelvis dokumentation och uppföljning.

 

Naturvetare inom trädgård och landskap

Brist

Vi kan förvänta oss stora pensionsavgångar i branschen och ökade kompetensbehov på grund av helt nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. I nuläget råder balans men på längre sikt förutser vi en brist såväl som för nyutexaminerade som yrkeserfarna. Utvecklingen är en följd av att kraven på alla våra grönytor ökar, oavsett om det handlar om lekplatser, golfbanor, parken eller den egna trädgården.

 

Geovetare

Balans

Arbetsmarknaden för geovetare har förbättrats de senare åren och mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta. Det beror dels på att klimat- och miljöproblem är i fokus och dels på en ökad efterfrågan på mineral, metaller samt andra naturtillgångar.

 

Kemister

Brist

Vi står inför en situation där allt färre utbildar sig till kemister, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. Därtill är stora pensionsavgångar att vänta. Kompetensen behövs framför allt för att möta många av de utmaningar vi står inför på miljöområdet.

 

Fysiker

Balans

Fysiker är en liten exklusiv grupp på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten är låg och de få individer som utexamineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten. Det kan emellertid vara svårt att komma in på arbetsmarknaden för fysiker som inte har en plan för hur de ska tillämpa sin kompetens i arbetslivet.

 

Matematiker/statistiker

Brist

Matematikers kompetens är efterfrågad och det är idag lätt att få jobb. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit allt mer komplexa. Särskilt goda framtidsutsikter har matematiker inriktade mot statistik, bank- och försäkringsbranschen samt it.

 

Datavetare

Brist

Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Till skillnad från många andra grupper inom IT-områden har datavetaren en djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav. De är i likhet med andra naturvetare tränade på att snabbt ta till sig ny kunskap.

 

Biologer

Överskott

Antalet biologer har på kort tid ökat starkt. Idag är biologer den grupp på arbetsmarknaden som har störst yrkesspridning. Många återfinns emellertid inom life science eller arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor.

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Balans

Se under naturvetare inom miljö ovan.

 

Agronom

Balans

Se under naturvetare inom lantbruk ovan.

 

Lantmästare

Balans

Se under naturvetare inom lantbruk ovan.

 

Jägmästare

Balans

Se under naturvetare inom skog ovan.

 

Skogsmästare

Balans

Se under naturvetare inom skog ovan.

 

Läs mer om naturvetares arbetsmarknad

Kommentarer

Kommentera