Frågor & svar
Nyheter

Pseudo professor 2014-12-18

Att kalla ekologiskt tankesätt för pseudovetenskapliga dogmer tycker jag är ett lågvattenmärke för en professor och anser att hans åsikter i övrigt inte heller är mycket värda. Ekologiskt tankesätt väger in fler aspekter än skörd i ton per hektar. Varje någorlunda bildad person förstår att konventionella metoder skadar miljön på många olika sätt. Exempelvis övergödningen av Östersjön har koppling till mineralgödsel och inte naturlig näring. Man kan blunda för detta faktum en stund men inte för alltid, men tidsaspekten är väl en pseudovetenskaplig dimension för professorn. Vi har mycket outnyttjad jordbruksmark i Sverige samtidigt som vi redan är ett land som importerar mycket av vår mat. Igenväxning av jordbruksmark är ett problem med minskad biologisk mångfald som följd.