Frågor & svar
Nyheter

Rolf Larsson 2013-02-11

Som utbildad naturvetare och tack vare min uppväxt i glesbygden norr om Överkalix vill jag bestämt hävda att skogsbruket har varit och är förödande för biologisk mångfald, för naturupplevelser och medför stor klimatpåverkan. Rena urskogar (där inte ett yxhugg fanns) har avverkats på statens mark, exv runt Furu- och Laxforsbergen. Artfattiga bergstoppar har av någon anledning gjorts till reservat. Det som sparas är ofta små artfattiga områden utan kontakt med varandra,dvs utan spridningskorridorer. Visst kan virkesförrådet öka i en artfattig, planterad skog som gödslas och brukas som en åker, men då kan vi glömma mångfalden och "känsliga" djur- och växtarter. Eftersom kol är bundet i humusskiktet är en avverkning av gammelskog förödande sett ur klimatsynpunkt. Varje avverkning av sk gammelskog är en stor förlust för de arter som är beroende av orörd skog, en förlust ur klimatsynpunkt och även för alla som vill få uppleva naturen på dess egna villkor och inte vandra i en virkesåker.