Frågor & svar
Nyheter

Richard Åkesson 2013-01-10

Vi har alldeles för lite naturskog. Sedan 1950-60 talet har snart allt utanför reservatet huggts igenom med kalhyggesprincipen. SkogsSverige är inte detsamma längre, det mesta planterad gran, genetiskt likartad dessutom och bland annat importerad vitrysk. Hemmavid ser jag godsen ersätta tallen med sitka mm. Ska jag besöka skogen idag blir det nyckelbiotoper, ädellövskog (som inte huggs på samma sätt som barrskog), reservat. Kontentan är att vi behöver avsevärt mer skyddad skog i SydSverige, det mesta är uppåt fjällen idag.