Frågor & svar
Nyheter

Ingemar Eriksson 2013-01-23

Skogen har för mig blivit en allt värdefullare grön tillväxtmotor. På Internet redovisar riksskogstaxeringen från 1923-29 till 2006-20011 omfattande statistik över direkt mätbara parametrar. Där framgår bl.a. att virkesförrådet ökat med över 1000 milj. skogskubikneter och att årliga tillväxten fördubblas. Den svenska skogsdebatten domineras av negativa omdömmen. Det är i nuläget knappast troligt att någon seriös grävande journalist kommer att skriva en positiv lång artikel om skogens utveckling ,få den publicerad i någon större dagstidning och erhålla stora journalistpriset. Välutbildade naturvetare som bör ha fått viss analytisk skolning borde själva ta reda på relevanta fakta som underlag för ställningstaganden. Riksskogstaxeringen kan rekommenderas som utgångspunkt för funderingar om vad dagens skogstillstånd inrymmer för att möta dagens krav på virkesproduktion, energiförsörjning, mångbruk och biologisk mångfald. Historielöst stillbildstänkande stimulerar inte till inflöde av all den naturvetarkompetens som behöv för långsiktigt god skogshushållning. Den pågående tvärvetenskapliga analysen Future Forest är i dagsläget hoppingivande