Frågor & svar
Nyheter

Bep Weijand 2013-01-10

Skogen är jordens skydd mot klimatväxlingar. Det är en buffert. Vattendragen, sjöar och myrar skyddas av skogen, fiskbestånden hålls levande när man har skog omkring vattnet. Skogsbruket strävar efter ökad vinst som går stick i stäv med begränsningar i skogens tillväxt. Dessutom har andra aktörer som brukar skogen, lokalbefolkningen, turistentreprenörer alldeles för lite att säga om sin närmiljö. Jag tycker att kalhyggen borde minskas genom att man inte ska få avverka intill ett kalhygge innan det står en 1.5 m hög skog på det. Då slipper man ett landskap med stora kalytor. Alternativt kan man ha zoner med kontinuitets skogsbruk där turist entreprenörer och lokalbefolkningen har sin fritidsverksamhet. Det skulle dessutom vara helt förbjudet att avverka på bergstoppar, även de lägre bergstoppar. Förut lämnades de ifred, men nu verkar det ingen hejd på var man kan avverka. Det som även borde krävas, och skulle höja skogsproduktionen är ståndortsrelaterad plantering eller sådd. Det finns en massa skogsmark som inte tillåter tallplantering, man har huggit bort allt och inget vill växa där. Då tycker jag man skulle kunna plantera björk om marken lämpar sig.. I norr borde man även ha längre tid på sig för att mäta om skogen har återväxt i och med att växtsäsongen är kortare. Man kunde ta 5 år i stället för 3 år som nu står i skogsbrukslagen. Man ska undanta en del renbetesmarker från skogsbruket eller bedriva skonsamt skogsbruk. För att skydda mot rentramp ska man lämna toppar med grenar som skydd för ynga tallplantor mot rentramp. Dessutom borde man begränsa antalet samebyar som får ha renar. Man kanske ska överväga att upplösa koncessionssamebyarna, de är konkurrerar med heltidsrenskötare, har inget med ursprungsbefolkningen att göra. Och vissa av de motarbetar andra näringar, som turistnäringen. Jag tycker att skogens alla djur borde finnas. I de nordligaste avkrokar är mångfalden hård påverkad av gamla seder och vanor. Enstaka människor har nätat ut öringbäckar och enstaka människor spårar efter rovdjur som sedan minskar i antal. Ingen kontroll i glesbygden. Jag har jobbat och inventerat skog i tre år i de nordligaste delar av Norrbotten. Är biolog.