Frågor & svar
Nyheter

Mårten 2013-04-12

detta kommer bli ett intressant beslut ur ett system-ekologisk perspektiv. Jag är inte inläst om dynamiken som råder i myggpopulationerna där, och heller inte om extremt stor apopulationsstorlekar förekommer naturligt eller om de beror på reglerade vattenflöden. helt klart är dock att insekter kan flukturera väldigt i sina populationsstorlekar, och att dessa kan stabilisera sig på antingen höga eller låga nivåer. Det finns helt klart risker att en kortsiktig bekämpning skulle leda till en minskad förekomst av myggornas huvud predator(er) och ökad näringstillgång, vilket på lång sikt skulle kunna ge myggorna utrymme att expandera väldigt. Om huvudpredator(erna) dessutom minskar av andra skäl finns det dessutom risk att myggorna stabiliseras sig på höga populationsnivåer. en snarlik situation finns beskriven i Holling 1973 där en model för dynamiken mellan skadeinsekter, skog, och 1 st. insektsätande fågel presenteras, dock utarbetat med facit i hand. Kanske ett tillfälle att konsultera den forksning som finns innan man skickar innan helikoptrarna?