Frågor & svar
Nyheter

Börje Ekstam 2013-04-12

Micael Jonsson berör alternativa åtgärder i form av ändrad vattenregim. Jag antar han syftar på att skapa förutsättningar för predationsreglering genom ökad dränkningsvaraktighet. Men vad betyder vegetationen för mygglarvernas utveckling under sommaren. Har någon undersökt hävdformernas effekt? Jag förmodar att slåtter- eller beteshävd tidigare har varit vanligt på de här översvämningsmarkerna. Finns det samverkanseffekter mellan vattenregim och vegetationstyp på habitatkvalitén för myggorna?