Frågor & svar
Nyheter

Agneta Gustafsson 2013-04-13

Alla översvämningar ger översvämningsmygg. Myggen är vad dom heter. Vi vill inte ha några stora vårfloder eller "Miljöanpassade flöden". Högre flöden i Dalälven = mer mygg. Myggen har lyckats utmärkt med att föröka sig utan att bli gödda av Bti-dödade mygglarver. Från 80-talet fram till år 2000 ökade myggen från besvärande mängder till 50 000 myggor/fälla/natt utan Bti, och i Deje har vi samma mönster. Den bistra sanningen är att översvämningsmygg med största sannolikhet är en invasiv art som gynnas av det som även rödlistade arter behöver, VATTEN. Hävdad mark kanske förbättrar en del, men våtmarker skall inte trampas sönder och mängderna kläckta mygg i ohävdade marker tar bort effekten av den reducering som eventuellt sker genom hävden. Vill man ha kvar (eller som önskas) att förbättra våtmarksförhållandena så har vi inget bättre medel idag än Bti. Vill man inte ha Bti så är det torrläggning som gäller. Miljöbalken är tydlig ifråga om människors hälsa, vissa tror fortfarande att biologisk mångfald går före skyddet av människors levnadsförhållanden.