Frågor & svar
Nyheter

Brist på naturvetare med bredd

Naturvetare kan sin sak, men få har tillräcklig bredd. Så ser många arbetsgivare på naturvetare. Många av de företag som svarade på Naturvetarnas enkät planerar att rekrytera det närmaste året. Det är främst de med egen forskning och utveckling som efterfrågar naturvetare.
Publicerad: Uppdaterad:

I juni skickade Naturvetarna en enkät till företag med fem eller fler medlemmar anställda. De fick svara på frågor om rekrytering, kompetensbehov och sina erfarenheter av naturvetare.  Vd eller någon på HR-avdelningen var den som oftast svarade på enkäten.

Nio av tio företag anser att FoU är mycket viktigt eller ganska viktigt för företaget. Det tyder på att naturvetare framför allt finns på forsknings- och utvecklingsintensiva företag, och att dessa arbetsgivare framför allt är intresserade av naturvetare. Ett intryck som förstärks av att så många som sju av tio anser att det är viktigt att ha anställda med forskarutbildning.

Osynliga på jobbet

Naturvetare är ofta är få i förhållande till det totala antalet anställda på företagen. Bara 17 procent av de arbetsplatser som Naturvetarnas medlemmar finns på har fem eller fler medlemmar anställda.

De är ofta en osynlig minoritet på arbetsplatsen. I större koncerner som H&M eller Tietoenator finns rätt många naturvetare anställda, men HR-personal eller vd känner ofta inte ens till att de finns. Även om det rör sig om ett tiotal personer sitter de oftast inte på samma avdelning, har liten eller ingen kontakt med varandra. Ofta räknas de som ingenjörer, som är en större och mer synlig grupp.

Stort rekryteringsbehov
De flesta arbetsgivare, som svarade på enkäten, planerar att rekrytera det närmaste året. Hela sju av tio företag svarade ja på den frågan. Glädjande är också att fyra av tio angav expansion som det huvudsakliga skälet. De behöver främst specialister och projektledare, men många kommer också att rekrytera chefer, särskilt på mellannivå.

Rekryteringsbehovet är störst inom FoU, produktion samt försäljning/marknadsföring. Naturvetenskaplig kompetens efterfrågas mest inom FoU, utredning/rådgivning och ledningsarbete. Tänkvärt är att fler företag upplevde svårigheter att rekrytera till ledningstjänster än till tjänster inom FoU.
 

Attityden viktig
Attityd och generella färdigheter, som att kunna samarbeta, kommunicera och inhämta ny kunskap, väger tungt vid rekryteringen av naturvetare. Minst viktigt var ledaregenskaper och metodkunskaper, vilket inte innebär att det är oviktigt eftersom bara två av tio företag inte tycker att det är viktigt.

Möjligen kan det vara så att analytisk förmåga, ämnes- och metodkunskap tas för givna vid rekryteringen av naturvetare och därför sällan blir avgörande vid rekryteringen. En arbetsgivare uttryckte det så här: ”Jag träffar aldrig på naturvetare med för lite ämneskunskaper, däremot brister det i förmågan att förmedla dessa och få saker att hända.”

Nöjda arbetsgivare
Överlag var arbetsgivarna mycket nöjda med sina naturvetare. Det vara bara några som ansåg att de inte motsvarade förväntningarna. En menar att det beror på att det är svårt för små och medelstora företag att ha råd med specialister, samtidigt som kraven på att leverera är hårda.

Många arbetsgivare hade förslag på hur de naturvetenskapliga utbildningarna skulle kunna förbättras. En hel del kommentarer handlade om att naturvetare behöver bli bättre förberedda på de krav som ställs i arbetslivet.

Arbetsgivaran efterfrågar naturvetare som entreprenörer och med förmåga att marknadsföra sin kompetens. Förmågan att kommunicera lyftes också fram av flera, liksom kunskaper i projektledning och ekonomi.

Så kan de naturvetenskapliga utbildningarna bli ännu bättre:
 ”De behöver fokusera mer på arbetssätt som är viktiga i arbetslivet, såsom att planera, prioritera och följa upp sin egen tidsanvändning.”
”Det behövs mer urbildning om hur man i sin yrkesroll ska få framtida kunder att använda sig av den kunskap man har.”   
”Visst ska man ha sina teoretiska baskunskaper på plats, men det är de praktiska instrumenten och momenten som arbetslivet eftersöker.”
”Det är alltid bra med täta kontakter mellan högskola och arbetsliv, samt praktikarbete och uppsatsarbete i samarbete med näringsliv.”
”Minska inslagen av specialdesignade utbildningsprogram (t.ex. läkemedelskemi) och satsa på grunderna. Specialistutbildningen sker internt på företagen, vilket ger mycket högre relevans än universitetens egensnickrade profilprogram.”
”Mer fokus på att man ska arbeta efter studiernas slut och att man måste förbereda sig för arbetslivet.”     


Om företagen:
Totalt har 88 arbetsgivare av 309 svarat på enkäten, vilket ger en svarfrekvens på 28 procent.  Av de som svarade har sju av tio verksamhet på flera orter och tre av tio utanför Sverige. En av fyra har en omsättning som överskrider en miljard och fler än 500 anställda.

Palle Liljebäck

chefredaktör