Frågor & svar
Nyheter

Hur klarar sig naturvetare i krisen?

Nu börjar även Sverige känna av krisen nere i Europa. Tillväxten dämpas när exporten bromsas in. Än så länge har naturvetare inte påverkats men inom ett par månader kan arbetslösheten komma att stiga.
Publicerad:

Kristofer Jervinge, utredare hos Naturvetarna, är osäker på om man verkligen kan tala om en kris. Han föredrar att prata om en konjunkturnedgång i nuläget.
– Vi har sett de första tecknen på en konjunkturnedgång i och med att investeringarna, konsumtionen och exporten har minskat. Antalet sökbara jobb i platsbanken hos Arbetsförmedlingen har också gått ner hittills under året om man jämför med motsvarande period 2011, kommenterar Kristofer Jervinge.

Fördröjning för akademiker

Därför kommer nyutexaminerade att känna av konjunkturnedgången först, många företag vågar inte chansa på nyanställningar när det väntas kärvare tider. Nästa steg i en eventuell kris blir att företagen blir tvungna att minska på personalstyrkan och varslar anställda.
– Vi ser det inte än, men jag skulle spå att arbetslösheten totalt kommer att gå upp och lägga sig på en högre nivå, säger Kristofer Jervinge.
Han påpekar också att lågkonjunkturer brukar påverka akademiker med viss fördröjning och inte i lika stor utsträckning.
– Först brukar industriarbetare som jobbar inom exportbranschen drabbas. Eftersom den första åtgärden är att inte anställa och den andra att varsla dröjer det ett tag innan en konjunkturnedgång syns i arbetslöshetsstatistiken, säger han.

Biologer drabbas värst

Thomas Ljunglöf, statistiker vid Saco, menar att läget för naturvetare just nu ser ganska bra ut – arbetslösheten verkar till och med sjunka.
– Men jag tror att det beror på att datavetare är eftertraktade och har lätt att få jobb. Framförallt biologer har det redan nu mycket tuffare, säger han.
Det gäller både biologer som är verksamma inom natur och miljö och de som är inriktade mot läkemedelsindustrin och biomedicin. Precis som Kristofer Jervinge påpekar Thomas Ljunglöf att det kommer att dröja några månader innan konjunkturnedgången märks.
– Arbetslösheten kommer att öka under våren och det är svårt att säga vem som kommer att drabbas värst. Datavetare klarar sig nog alltid, men framförallt biologer kommer att få det tuffare, säger han. Just bland biologer är ett av problemen att många väljer en forskarutbildning när jobben inte finns efter en magisterexamen. Resultatet blir en stor mängd högutbildade biologer som konkurrerar om samma jobb. Arbetsgivare kan vara skeptiska mot disputerade naturvetare, dels för att det finns en föreställning om att man har nischat sig för mycket mot ett ämne, dels att man har svårare att jobba i team efter att ha hållit på med enbart sitt eget projekt.

Svårt att sia om framtiden

Arbetsförmedlingen förutspår stora pensionsavgångar men just för naturvetare är detta inte fallet, berättar Thomas Ljunglöf.
¬– Puckeln är åldersgruppen mellan 30 och 40 år, bland naturvetare finns det dubbelt så många som är 25 till 29 år jämfört med gruppen som är mellan 60 och 64. Arbetsförmedlingens yrkeskompass, som ger en sammanfattning samt en prognos för fyra utbildningskategorier inom naturvetenskap, bekräftar det Thomas Ljunglöf säger om biologer. Yrkeskompasen inkluderar biologer, kemister, fysiker och geologer och alla grupper förutom biologer verkar vara i balans vad det gäller arbetsmarknaden.

Tillämpbar kunskap

Det viktigaste för att ta sig in på en tuff arbetsmarknad är att i ett tidigt skede av utbildningen ha en föreställning om inom vilket yrke eller verksamhetsområde man vill jobba, menar Tommy Olsson, yrkesanalytiker hos Arbetsförmedlingen. Det gäller både att ha en bred kunskap samtidigt som man väljer en specifik inriktning.
– Det är klokt att kunna någonting som ligger vid sidan av det man vill jobba med. En naturvårdare som vill jobba för en myndighet har stor nytta av kunskaper om hur en offentlig förvaltning fungerar. Likaså kan det vara bra att sätta sig in i de olika datasystemen som används, exempelvis GIS-program, säger Tommy Olsson. Generellt är det lätt för naturvetare att förbise att det behövs andra kunskaper än just ämneskunskaperna för att bli attraktiv på arbetsmarknaden, menar Tommy Olsson. Det gäller alla grupper, faran att nischa sig för hårt är stor, speciellt bland dem med doktorsexamen. Extra kunskaper i ämnen som juridik, ekonomi och inte minst försäljning ger helt andra förutsättningar på arbetsmarknaden.
– Det räcker inte att vara väldigt duktigt, man måste kunna tillämpa sina kunskaper inom det område där man vill jobba också, betonar Tommy Olsson.

Text: Natalie von der Lehr

Prognoserna i siffror

• Prognosen för EU-länderna är att tillväxten kommer att stå still under 2012, ekonomin krymper med 0,3 procent.
• Prognosen för den svenska tillväxten under 2012 har halverats från 1,4 procent till 0,7 procent på grund av den svaga europeiska exportmarknaden.
• Förutom den lägre tillväxten förutspår Riksbanken i sin senaste prognos även ett lågt inflationstryck, en låg ränta och en osäker ekonomisk utveckling.
• Reporäntan har sänkts med 0,25 procentenheter till 1,5 procent och väntas ligga kvar på den nivån en bit in i 2013.    

 

Två frågor till arbetsgivare

:
1. Hur klarar ni krisen?
2. Planerar ni att säga upp anställda?

 
Åsa Berman, vd Sweco Sverige

1. Vi har inte märkt av den då mycket. Men vi ser en ökad osäkerhet i hur marknaden kan komma att utvecklas beroende på de Europeiska finansiella kriserna.
2. Nej, snarare rekrytera. Efterfrågan på naturvetare och ingenjörer är fortfarande stor och vi växer.

 
Cecilia Nilsson, kommunikationsdirektör Perstorp

1. Perstorp kan agera snabbt på förändrande omvärldsförhållanden vilket innebär att vi också snabbt har kunnat anpassa oss till en minskad efterfrågan på våra produkter, bland annat genom att minska våra kostnader under en period. Redan nu ser vi en positiv utveckling och anpassar oss till det.
2. Nej, som det ser ut nu räcker det med de åtgärder vi redan vidtagit.

 
Anders Johannesson, ordförande Akademikerföreningen, LRF

1. Naturvetare som är anställda hos oss har ännu inte berörts av de ekonomiska oroligheterna i världen.
2. LRF har inte tillkännagett några uppsägningar, snarare finns det ett behov av rekryteringar.

Ewa Eklind Blomkvist, stadsträdgårdsmästare Växjö kommun

1. Vår kommunala budget bestämmer ramarna och vi agerar utifrån det. På så sätt har vi ännu inte känt av någon kris.
2. Vi undviker att säga upp personal, besparingar får ske genom annan prioritering. Det kan hända att vi avvaktar med att nyanställa om någon tjänst blir vakant under året.    

Kommentarer

Kommentera