Frågor & svar
Nyheter

Nya insekter kommer med värmen

Ett varmare klimat ökar den biologiska mångfalden på våra breddgrader. Det kan ha en stabiliserande effekt, vilket gör det svårt att förutse hur skogsbruket påverkas av fler insekter.
Publicerad:

Det är inte säkert att ett varmare klimat ger fler insektsskador i skogen. Fler generationer av skadegörare under växtsäsongen kan ändå leda till problem.
– Å andra sidan gynnas också de naturliga fienderna. Skadetrycket är ett komplicerat samspel mellan insekter, fiender och värdträd, säger Christer Björkman, professor i entomologi vid SLU.

Han förklarar att fler naturliga fiender skulle kunna stabilisera läget, en tanke som bygger på att mer biologisk mångfald ger stabilitet.  När klimatet blir varmare hittar fler arter till Sverige.
– Nya arter ger både problem och möjligheter. Den globala handeln och att vi rör oss mer över gränserna bidrar till att nya insekter kommer hit. Ett sådant exempel är hästkastanjemal som invandrade med bil från kontinenten.
Så sent som förra året immigrerade dels lärkborren från Europa och slags skinnbagge som äter frön i kottarna. Den senare har sin naturliga hemvist i Nordamerika.

– Nu fruktar man att tallvedsnematoden, som sprids av en långhorningsskalbagge, ska komma hit. Om den etablerar sig och det är tillräckligt varmt dödas träden skoningslöst. Om ett angrepp upptäcks måste all skog inom en radie av en och halv kilometer kalhuggas.
Den röda tallstekeln är ett annat gissel som kan ha med klimatet att göra.
– Den sätter ner tillväxten utan att döda trädet. Härom året hade vi ett utbrott i Smålandpå mer än tvåhundratusen hektar. I Dalsland och Värmland pågick samtidigt ett annat stort utbrott.

Hur påverkar fler stormar?
– Granbarkborren är beroende av stormfälld skog eller kraftigt försvagade träd. Men data från SMHI visar att stormarna inte harblivit fler på senare tid.
Snytbaggen då?
– Svårt att säga, den har en flerårig utveckling med två till tre år som larv. Den tiden kan komma att kortas. Om den blir ett problem beror bland annat på tajmning, men tillgången på hyggen avgör mycket snytbaggens framgång, säger Christer Björkman.

Kommentarer

Kommentera