Frågor & svar
Nyheter

Naturvetare i kristallkulan

Varje år gör Naturvetarna prognoser för alla sina yrkesgrupper. Vissa är svårbedömda och beroende av olika saker, som till exempel den osäkra konjunkturen. En titt i backspegeln visar att de prognoser som gjordes för fem år sedan prickade rätt i de flesta fall.
Publicerad:
Agronom och lantmästare

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans
Kommentar: Bidrar till att lösa många av de utmaningar som samhället står inför. Allt från hållbart jordbruk och biologisk mångfald till utveckling av bioenergi och nya material. Kommande pensionsavgångar täcks upp av nyutbildade. Möjligheterna skiljer sig åt mellan inriktningarna, där ekonomer och växtodlare har störst chans att få jobb.
Säkerhet i prognosen: 3. Utvecklingen i svenskt lantbruk påverkar arbetsmarknaden i hög grad, även om många agronomer och lantmästare söker sig utanför lantbruket.

Arbetsmiljöingenjör med fler

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Brist
Kommentar: Arbetsmiljöingenjörer med naturvetenskaplig kompetens är eftertraktade i näringslivet, särskilt när det gäller kemiska risker. Många går snart i pension och ska ersättas. Yrket är ganska oberoende av konjunkturen.
Säkerhet i prognosen: 3. Svårt att bedöma framtida satsningar på arbetsmiljö, liksom om det kommer nya lagkrav på arbetsmiljöområdet.

Biologer inom miljö och naturvård

I dag: Överskott
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Överskott
Om 5 år: Balans
Kommentar: Har varit en växande grupp, men är nu på väg ner eftersom färre biologer utbildas. Många biologer har valt andra karriärvägar utanför den traditionella arbetsmarknaden, vilket vittnar om bredd i utbildningen. Biologer med kunskap om affärsmannaskap och marknadsföring eller annan breddning har störst chans att få jobb.
Säkerhet i prognosen: 5. Stor osäkerhet efter en tid av överskott och att biologer finns inom många olika branscher. Biologer, biomedicinare med fler inom life science
Idag: Överskott
Om 5 år: Balans
Kommentar: Tuff global konkurrens inom främst läkemedelsindustrin har gjort det svårare att få jobb. Fokus ligger på den mer lovande forskningen, som kan generera nya produkter. Att kombinera naturvetenskaplig kompetens med affärsmannaskap och marknadsföring är en bra strategi. Samtidigt kan man förvänta sig ett mindre inflöde av nyutbildade på arbetsmarknaden för life science.
Säkerhet i prognosen: 3.  Är beroende av framgångar i forskning och på marknaden, liksom av politiska beslut om satsningar på forskning och utveckling.

Biomedicinsk analytiker

Idag: Balans
Naturvetarnas prognos för fem år sedan: Balans
Om 5 år: Brist
Kommentar: Fler går i pension än som tillkommer från utbildningen. Flertalet jobbar inom landstinget och är ganska oberoende av svängningar i konjunkturen.
Säkerhet i prognosen: 4. Personal med annan utbildning kan komma att överta en del av det arbete som biomedicinska analytiker utför i dag. Å andra sidan krävs det legitimation för att utöva yrket.

Cytodiagnostiker

Idag: Brist
Naturvetarnas prognos för fem år sedan: Brist
Om 5 år: Brist
Kommentar: Antalet nyexaminerade räcker inte för att täcka behovet av dem som går i pension. Är rätt oberoende av konjunkturen eftersom de flesta jobbar i landstinget.
Säkerhet i prognosen: 4. Andra yrkesgrupper kan komma att utföra det arbete som cytodiagnostikerna gör i dag. Å andra sidan kan de komma att ta över arbetsuppgifter från läkarna. Ett frågetecken är också om utbildningen kommer att öppnas upp för andra yrkesgrupper än biomedicinska analytiker.

Datavetare

I dag: Brist
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Brist
Om fem år: Brist
Kommentar: Kompetensen är efterfrågad inom främst IT-området när nya tjänster för smarta telefoner och datorer hela tiden utvecklas. Tjänsterna gäller allt från att spara energi till musik och annan underhållning. Framgångarna för de svenska dataspelsföretagen ser ut att fortsätta.
Säkerhet i prognosen: 3. Osäkerheten ligger i konkurrens från andra yrkesgrupper och om företag väljer att flytta verksamhet till låglöneländer.

Dietist

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om fem år: Balans
Kommentar: Behovet av dietister ökar inom primärvården och allt fler blir medvetna om sambandet mellan kost och hälsa. Utbildningen är mycket populär. Yrket är inte särskilt konjunkturberoende.
Säkerhet i prognosen: 4. Yrket är legitimerat, vilket gör att inga andra yrkesgrupper kan göra anspråk på tjänsterna. En joker i leken är kommunerna som inte har visat korten när det gäller satsningar på att anställa fler dietister framöver.

Fysiker

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans
Kommentar: Är en liten exklusiv grupp på arbetsmarknaden och har likheter med civilingenjörer. Den tekniska utvecklingen med nya smarta telefoner med musiktjänster och nya appar ger jobb för fysiker, liksom utveckling av hårdvara och trådlös kommunikation. Inom energiområdet med sol, vind, vatten och kärnkraft är utmaningarna oändliga. Hur det går svensk fordonsindustri och verkstadsindustri påverkar fysikernas arbetsmarknad.
Säkerhet i prognosen: 2. Hur mycket samhället satsar på forskning är en viss osäkerhet, liksom hur attraktivt det är för utländska forskningsföretag att etablera sig i Sverige.

Geovetare

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Överskott
Om 5 år: Balans
Kommentar: Arbetsmarknaden har förbättrats på senare tid, en utveckling som väntas fortsätta. I spåren av gruvboomen efterfrågas prospekterande geologer. I jakten på mineraler, metaller och andra naturtillgångar öppnas både nya och tidigare nedlagda gruvor. Geovetare är också heta i infrastrukturprojekt när nya vägar och järnvägar byggs, liksom vid andra exploateringar.  Klimatförändringarnas effekter med översvämningar och jordskred är andra utmaningar för geovetare.
Säkerhet i prognosen: 3.  Är relativt känsliga för konjunkturen. En viss osäkerhet för hur den globala ekonomin kommer att utvecklas, liksom politiska satsningar på bland annat infrastruktur och klimatanpassningar.

Hippolog

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Brist
Om 5 år: Balans
Kommentar: Intresset för ridning bland allmänheten håller sig på en fortsatt hög nivå, med reservation för att sämre ekonomiska tider skulle kunna ändra den bilden. Det avspeglar sig också på naturbruksgymnasierna som attraherar ungdomar att studera hästhållning. De hippologer som väljer att bli ridlärare, stallchef eller naturbrukslärare kan vänta sig en fortsatt bra arbetsmarknad.
Säkerhet i prognosen: 3. Om ekonomin försämras i Sverige kan hästnäringen påverkas negativt eftersom det är många privatpersoner som utgör kunderna.

Hortonom, trädgårdsingenjör och landskapsingenjör

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Brist
Kommentar: Vi står inför stora pensionsavgångar inom hela trädgårdsbranschen. Växande intresse för trädgård i samhället, både bland privatpersoner och i kommuner. Även bostadsföretag och kyrkogårdar satsar på parker och grönytor. Gröna rum förbättrar trivseln och ökar värdet på fastigheten. Nya krav på planering, uppföljning och kvalitet i anläggningarna ökar kompetensbehovet.
Säkerhet i prognosen: 3. Påverkas i viss mån av konjunkturen. Kommunala satsningar på park och trädgård kan minska när ekonomin är dålig. Det ligger också en viss osäkerhet i om andra yrkesgrupper, ofta med lägre utbildning, kan konkurrera om jobben.

Jägmästare och skogsmästare

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans
Kommentar: Konkurrensen om skogsråvaran ökar. Vid sidan av pappersmassa och sågade trävaror behövs råvara till bioenergi, textilier, kemiprodukter och annat. Klimatfrågan ökar skogens betydelse, särskilt i ett internationellt perspektiv. Miljö och naturvård är numera jämställda mål i skogspolitiken med följd att det behövs jägmästare och skogsmästare med miljöprofil. Även kombinationen med affärsmannaskap och marknadsföring är eftertraktad.
Säkerhet i prognosen: 3. Arbetsmarknaden är känslig för svängningar i konjunkturen. Sverige är ett skogsland med stor kompetens och traditioner inom skogsvård och industriell förädling av skogsråvaran. Så det mesta talar för att svensk skogsnäring klarar sig bra på exportmarknaden även i framtiden.

Kemister

Idag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Brist
Kommentar: Många går i pension framöver samtidigt som allt färre utbildar sig till kemister. Flera utmaningar väntar, som till exempel att utveckla nya bränslen och nya miljövänliga och energieffektiva material, bland annat med hjälp av nanoteknik. Samtidigt ställer samhället och EU allt högre krav på att de nya produkterna ska vara säkra för människor och miljö.
Säkerhet i prognosen: 2.  Är konjunkturkänsliga och beroende av hur attraktivt Sverige är för forskningsintensiva utländska företag att etablera sig här.

Matematiker och statistiker

Idag: Brist
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Brist
Om 5 år: Brist
Kommentar: Många går i pension de närmaste åren, vilket inte täcks upp av nyutbildade. Kompetensen blir alltmer efterfrågad i takt med ökat behov av matematiska modeller och komplexa beräkningar inom IT, bank och försäkring.
Osäkerhet: 3. Osäkerheten hänger ihop med att matematiker finns en mängd branscher och kan specialisera sig inom många olika områden. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Idag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans
Kommentar: Miljö har blivit en strategisk fråga i både näringslivet och offentlig verksamhet. Efterfrågan på miljövetenskaplig kompetens ser ut att öka. Behovet av tillsyn av miljö, hälsa, djurskydd och livsmedel kan komma att öka som en följd av tuffare krav från EU. Miljövetare med fler
Idag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans
Kommentar: Miljö har blivit en strategisk fråga i både näringslivet och offentlig verksamhet. Efterfrågan på miljövetenskaplig kompetens ser ut att öka. Å andra sidan är det många som utbildas med den kompetensen, vilket gör att det inte lär uppstå någon brist.
Säkerheten i prognosen: 3. Svårt att veta vilka satsningar som kommer att göras framöver eller vilka lagkrav som kommer. Klimatfrågan kommer att fortsätta vara i fokus.

Nutritionister

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans
Kommentar: Allt fler inser sambandet mellan kost och hälsa, vilket gör att kompetensen är efterfrågad. Det avspeglar sig i att många nutritionister är verksamma som konsulter i eget företag. Den trenden ser ut att hålla i sig. Forskning och utveckling inom universitet och näringsliv är beroende av politiska beslut, men också på livsmedelsföretagens satsningar på forskning och utveckling.
Säkerhet i prognosen: 3. Osäkerhet kan ligga i att flera yrkesgrupper med motsvarande jobb konkurrerar om samma jobb.

Sjukhusfysiker

I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Brist
Kommentar: Efterfrågan ökar och allt fler jobbar utanför sjukvården. Det gäller främst i företag som producerar och säljer medicinteknisk utrustning. Strålskyddsmyndigheten är en annan stor arbetsgivare. Om inte fler utbildas talar det mesta för en brist om fem år.
Säkerhet i prognosen: 5. Det krävs legitimation för att arbeta som sjukhusfysiker, vilket gör att inga andra yrkesgrupper konkurrerar om tjänsterna.            

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera