Frågor & svar
Nyheter

Regeringen vill införa ny visstid på högskolan

Lagstiftning som vrider tillbaka klockan och återinför otrygga visstidsanställningar på universitet och högskolor. Det är regeringens svar på de strandade förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och fackförbunden inom högskolan.
Publicerad: Uppdaterad:

År 2009 skrev regeringen så här i sin proposition för ökad frihet för universitet och högskolor:

”I princip bör de regler som gäller för den övriga arbetsmarknaden också kunna tillämpas inom den statliga högskolesektorn. Det innebär att lärare bör anställas enligt anställningsskyddslagen. Huvudregeln är då tillsvidareanställning…. Antalet tidsbegränsade anställningar bör minska.”

Detta välkomnade Naturvetarna.

– I de fall det finns skäl för att tidsbegränsa anställningar vill vi förhandla om detta lokalt på respektive lärosäte, säger Bo Seving, chef för arbetsliv och juridik på Naturvetarna.

Det har tidigare funnits många möjligheter att anställa forskare för begränsad tid, bland annat i form av fyraåriga forskarassistenttjänster, men i fjol ändrades lagstiftningen i enlighet med regeringens förslag.

Strandade förhandlingar

Efter en stark önskan från Arbetsgivarverket om att komma överens om ett centralt avtal med avvikelser från LAS, har de fackliga organisationerna på Sveriges universitet och högskolor under hösten förhandlat med Arbetsgivarverket om detta. Men när förhandlingarna nu har strandat, gör regeringen helt om. Utbildningsminister Jan Björklund har informerat rektorer vid Sveriges lärosäten om att ny lagstiftning med visstidsanställningar för högskolan är på gång, om inte förhandlingarna med fackförbunden snarast återupptas.

– Det är viktigt att det finns meriteringsanställningar för yngre forskare, för att ge dem möjlighet att bygga upp egna forskningsinriktningar, kommenterar Anna Neuman, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet. Det bästa vore om parterna kunde komma överens. Vi följer frågan noga. Kan inte parterna lösa detta går det inte att utesluta att det kan behövas lagstiftning.

Bo Seving tycker att det är märkligt att man från regeringens sida går in och ändrar tillbaka någonting som man själv har arbetat fram.

Karriär på tillsvidareanställning

Naturvetarna uppmanar därför regeringen att inte lagstifta på nytt, utan låta arbetsmarknadens parter komma överens om eventuella avsteg från LAS på högskolorna. I grund och botten borde sådana avsteg inte behövas, menar Bo Seving. De möjligheter till visstidsanställningar som finns på högskolorna idag räcker.

Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet, är av en annan åsikt.

– Av kvalitetsskäl kan universitet och högskolor inte anställa folk utan väldokumenterad meritering av att man äger den pedagogiska och vetenskapliga skicklighet som krävs, säger han. Vi vill ha en fyraaårig mellantjänst eller rekryteringstjänst mellan doktorand eller postdok och lektorat eller professur. Sedan råder det oenighet om huruvida det ska ta slut helt efter fyra år, eller om man ska ha rätt att prövas för fast anställning då, vilket jag gärna skulle vilja se.

Idag kan man ha tidsbegränsade anställningar inom högskolan i form av doktorandtjänsten, som är en utbildningstjänst, därefter postdok och sedan ytterligare upp till fyra år i enlighet med reglerna i LAS.

– Det borde i normalfallet rimligtvis räcka som meritering för en tillsvidareanställning, säger Bo Seving. Vi anser att man kan göra karriär inom ramen för en tillsvidareanställning.

Om högskolorna tillsvidareanställer och sedan får brist på forskningsanslag, så kan de säga upp personal på grund av arbetsbrist, precis som alla andra arbetsgivare.

– Vi tror att lärosätena har förmåga och möjlighet att ta ansvar för sin personal, säger Bo Seving. Men det är klart att det blir besvärligare för en arbetsgivare att hantera personalneddragningar än att bara låta bli att förlänga visstidsanställningar.

Kommentarer

Anton Forsberg 2012-02-10

Vi kan ju tydligt se hur stabil denna trygghet är innom forskingsvärden med AstraZeneca som lägger ner hela sin neurovetenskapliga forskning i Södertälje och alla de människor som förlorar sina jobb i och med detta... Forskning bygger på kreativitet som du säger och vi vill ha ett karriärssystem som hittar och stöder de forskare som besitter de egenskaper som behövs innom denna mycket krävande verklighet som forskning är. Fasta anställningar på ett för tidigt stadium ger nödvändigtvis inte det. Junior Faculty på KI kommer vara med i den pågående debatten med en artikel som vi hoppas publicera snart i en stor dagstidning. Där ger författarna en mer uttömmande beskrivning av hur vi ser på saken.

Bo Seving, Naturvetarna 2012-02-09

Hej och tack för synpunkter. Vi menar att det inte bara är den anställde som ska ta risken i ett anställningsförhållande, utan även arbetsgivaren. Jag är övertygad om att arbetsgivaren i de flesta fall på ett tidigt stadium ser vilka forskare som har kapacitet för en framtid inom akademin. Däremot är vi öppna för att skriva lokala avtal om andra lösningar när det finns behov. Sedan kan man fråga sig varför forskare i akademin ska ha sämre trygghet än andra på arbetsmarknaden. Med en fast anställning behöver man inte oroa sig för framtiden på samma sätt som med en tillfällig anställning, vilket gör att man kan bli mer kreativ i sin forskning.

Anton Forsberg 2012-02-09

Jag är inte säker på hur förankrad den syn som Bo Seving ger är bland de unga forskarna. Iaf på KI så är det mer än genomtänkt karriärsstruktur som eftersträvas. En karriär där universitetet intresserar sig och satsar på sina unga forskare är det som efterfrågas. Inte nödvändigtvis fast anställning... Att tro att en PostDoc ska vara nog med underlag för att se hur väl en forskare kan föränkra en egen forskningslinje är inte verklighetsförankrat. Det är först efter den tiden som etablering sker, det bör ske i konkurens med tydliga mål, stöd och utvärderingar. Inte en cementerande tillvaro i beroendeställning.
Kommentera