Jobb, lön och villkor

Uppsägning

Om du blir varslad om uppsägning eller avsked bör du kontakta Naturvetarnas medlemsjour eller din lokala fackliga förening. De kan svara på många frågor kring uppsägningen och undersöka om den gått rätt till.

Det är viktigt att du kontaktar Naturvetarnas medlemsjour så snart som möjligt, eftersom:

  • Eventuell ogiltigförklaring av uppsägningen endast kan begäras under de första fjorton kalenderdagarna.
  • Vid avsked måste förbundet begära överläggning inom sju kalenderdagar.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att kalla till förhandling innan uppsägning.

Orsaker till uppsägning

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske till exempel i samband med en omorganisation och det kan beröra en eller flera personer. Arbetsbrist är en lagteknisk term och betyder inte att det är brist på arbetsuppgifter, utan att arbetsgivaren vill minska sin personalstyrka av verksamhetsmässiga eller ekonomiska skäl. Arbetsgivaren kan exempelvis vilja få större avkastning på sitt kapital eller välja att byta inriktning på sin verksamhet. Arbetsgivaren måste utreda om det finns omplaceringsmöjligheter innan någon sägs upp. Uppsägningstid enligt LAS eller kollektivavtal gäller. Den som har varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där hen tidigare arbetat.

Uppsägning på grund av personliga skäl berör enskilda individer och innebär att den anställde sägs upp på grund av att hen har misskött sitt arbete på ett sätt som gör att man är olämplig för tjänsten. Det kan också beröra personer som av någon anledning inte kan återgå i arbete trots att arbetsgivaren fullgjort sitt ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Om arbetstagaren trots detta har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse hos arbetsgivaren finns saklig grund för uppsägning. Även här måste arbetsgivaren först titta på möjligheter till omplacering, och uppsägningstider enligt LAS eller kollektivavtal gäller. Enligt LAS ska arbetsgivaren informera den anställde om uppsägningen minst två veckor i förväg och samtidigt varsla den fackliga organisationen.

Avsked innebär att man har misskött sig grovt och att anställningen upphör omedelbart. Enligt LAS ska arbetsgivaren informera den anställde om avsked minst en vecka i förväg och samtidigt varsla den fackliga organisationen.

Möjliga skäl att ifrågasätta en uppsägning:

  • Om det eventuellt ligger personliga skäl eller rentav diskriminering bakom din uppsägning
  • Om turordningsreglerna enligt Lagen om anställningsskydd – sist in, först ut – har frångåtts
  • Om arbetsgivaren inte inser att du har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifter som finns kvar.

Förhandlingar med arbetsgivaren kan i bästa fall resultera i att uppsägningen dras tillbaka eller att du får förlängd uppsägningstid, avgångsvederlag eller eventuellt skadestånd.

Uppsägningstid

Om uppsägningen är korrekt, har du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, en månads uppsägningstid när du börjar arbeta, och till det läggs sedan ytterligare en månad vartannat år som du arbetar. Efter tio år har du nått en uppsägningstid på sex månader.

Har du kollektivavtal kan uppsägningstiden bli ännu längre, speciellt om du är över 55 och har arbetat mer än tio år i följd hos samma arbetsgivare. Då är uppsägningstiden tolv månader.  

Du som arbetar inom statlig sektor har rätt till förlängd uppsägningstid om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. För vart och ett av de tre första åren som du har statlig anställning får du en månads extra uppsägningstid utöver lag och övriga avtal. Efter fyra år får du dubbel uppsägningstid.  

Inom kommun och landsting är uppsägningstiden sex månader för tillsvidareanställda med en sammanhängande anställning om minst tolv månader. Om du har fyllt 57 år och har varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år när du sägs upp, är uppsägningstiden tolv månader om du sägs upp på grund av arbetsbrist.

Vid en tvist kan ogiltigförklaring av uppsägningen medföra att du får behålla anställningen tills tvisten är löst.

Uppsägning av vd och chef

Som vd omfattas du inte av LAS och villkoren för uppsägning regleras i anställningsavtalet.

För tillsvidareanställda chefer fungerar det annorlunda. De måste förhandla med arbetsgivaren om villkor för att avsluta anställningen.

Läs mer om avgångsavtal för vd och chefer eller kontakta Naturvetarnas medlemsjour för mer information.

Senast uppdaterad: