Jobb, lön och villkor
Kollektivavtalets sjukförsäkring gav Zandra Hedlund en extra slant. Om detta och andra förmåner i kollektivavtalet, berättar våra medlemmar här nedan. Foto: Ylva Sundgren

Om kollektivavtal

Kollektivavtal kan du se som en försäkring genom hela arbetslivet. De ger dig som är anställd goda arbetsvillkor och trygghet, men också flera förmåner.

Kollektivavtalen innehåller villkor som inte finns lagstadgade. Till exempel ger de möjligheten att påverka din lön genom det årliga lönesamtalet. De reglerar också hur samverkan ska gå till, alltså när arbetsgivare och den lokala fackliga föreningen arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor.

Tack vare att så många är medlemmar i fackförbund kan kollektivavtalen ge så många fördelaktiga villkor.

Så fungerar det

Kollektivavtal är frivilliga överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Genom att arbetsmarknadens parter själva kommer överens om arbetsvillkoren kan villkoren anpassas efter branschen och man undviker stelbent och strikt lagstiftning.

Under gällande avtal har fackförbunden förbundit sig att inte strejka, vilket kallas för fredsplikt. I utbyte kan fackförbunden påverka villkoren för arbetstagare. Detta är grunden i den så kallade svenska modellen.

Kollektivavtal kan tecknas på central och lokal nivå.

Centrala avtal

På central nivå är kollektivavtalen branschspecifika. De reglerar bland annat semester, föräldrapeng, övertidsersättning, pension och uppsägningstider. Kollektivavtalen innehåller också sjukförsäkringar för de anställda som kompletterar det allmänna socialförsäkringssystemet. Det är upp till arbetsgivaren att välja om de vill teckna det branschspecifika kollektivavtalet för de anställda på sin arbetsplats.

Naturvetarna arbetar med att träffa kollektivavtal som ökar dina möjligheter till professionell utveckling. I kollektivavtalen finns ofta rätt till kompetensutveckling inskriven. Syftet är att öka arbetstagares trygghet på en föränderlig arbetsmarknad och möjligheter till personlig utveckling.

Lokala avtal

Ett lokalt kollektivavtal kompletterar det branschspecifika kollektivavtalet enligt arbetsplatsens förhållanden. Det kan till exempel handla om rätt till kompetensutveckling och flextidsavtal. Detta förhandlas av arbetsgivaren och den lokala föreningen.

Avtalsrörelsen

Arbetet med att förbättra kollektivavtalen är en ständigt pågående process som kallas avtalsrörelsen. Naturvetarna förhandlar fram förmånliga avtal för våra medlemmar, samt vårdar och utvecklar de kollektivavtal där vi har partsställning. Vi jobbar också för att få partsställning på fler avtalsområden där vi har många medlemmar för att få möjlighet att påverka deras villkor till det bättre. Läs mer om avtalsrörelsen.

Inget kollektivavtal? Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal blir ditt anställningsavtal desto viktigare. Läs mer om vad du bör tänka på i ditt anställningsavtal eller kontakta Naturvetarnas avtalsrådgivning

Vill du veta mer om nyttan med kollektivavtal?

Saco har tagit fram information som förklarar hur stor ekonomisk betydelse som kollektivavtal kan ha för dig. Till Sacos webbsida om värdet av kollektivavtal. 

knegdeg.se kan du se hur mycket du tjänar på kollektivavtalet utifrån om du exempelvis blir sjuk, hamnar mellan jobb, blir förälder eller går i pension.

dessa är de vanligaste fördelarna med kollektivavtal:

Om du får barn

Kollektivavtalet ger föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. Avtalet kan också innebära att arbetsgivaren fortsätter att betala in premier till ålderspensionen under tiden då du är föräldraledig.

Om du blir sjuk

Kollektivavtalen ger en ersättning som kompletterar sjukpenningen från försäkringskassan. Ersättningens storlek varierar beroende på hur länge du är sjuk och vilket kollektivavtal du har.

Skulle du inte kunna arbeta i framtiden så kan Försäkringskassan besluta om att ge dig sjukersättning. Med kollektivavtal kan du få en kompletterande ersättning som ger dig ett betydande tillskott per månad.

Om du råkar ut för en olycka i arbetet

Kollektivavtalet ger en arbetsskadeförsäkring som kan täcka eventuell inkomstförlust om en olycka händer dig under arbetet, på väg till eller från arbetet, eller om du blivit sjuk på grund av arbetet. Arbetsskadeförsäkringen kompletterar de lagstadgade ersättningarna (sjuklön och sjukpenning) så att du får upp till 100 % av din lön såväl under som över sjuklönetaket.

Om du blir arbetslös

Kollektivavtalade omställningsavtal, eller trygghetsavtal, hjälper dig vidare i arbetslivet om du blir uppsagd. Avtalen ser olika ut för olika kollektivavtal men erbjuder i de flesta fall stödinsatser för att du ska kunna få ett nytt arbete, som exempelvis karriärcoachning, utbildning och praktikplatser. Dessutom kan avtalen komplettera inkomstförluster.

När du går i pension

Den kollektivavtalade tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Inkomsttaket för den allmänna pensionen är 39 879 kr i månaden 2016. Därför innebär tjänstepensionen en betydande eller till och med större del av den totala inkomsten än den allmänna pensionen.

Senast uppdaterad: