Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Så sätts din lön

Kollektivavtalet beskriver hur löneprocessen ska se ut på arbetsplatsen. I avtalet anges också de gemensamma utgångspunkter och principer för hur lönen ska sättas som arbetsgivarorganisationen och fackförbunden kommit överens om. Det kan se lite olika ut beroende på vilken sektor och vilken bransch du arbetar inom, men processen är i stort sett densamma.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal måste det stå i ditt anställningsavtal när din lön ska revideras, annars har du inte en garanterad rätt till en reviderad lön. Vänd dig till Naturvetarnas medlemsrådgivning om du är osäker på vad som gäller eller om du vill ha hjälp med att tolka ditt avtal. 

Löneprocessen på din arbetsplats

Löneprocessen sker lokalt på din arbetsplats och ska resultera i en lönerevision där årets nya löner bestäms. Dina lokala fackliga företrädare planerar tillsammans med arbetsgivaren hur löneprocessen ska genomföras. Till exempel diskuterar man:

  • tidplaner för lönesamtal och lönerevision
  • lönekriterier
  • utrymmet för löneökningar

De tittar också på lönestrukturen och ser över om det finns behov av förändringar. Det kan till exempel handla om:

  • att åtgärda osakliga löneskillnader
  • om vissa grupper ska prioriteras

Vi tycker att den bästa modellen för löneförhandling är i dialog mellan lönesättande chef och medarbetare genom ett årligt lönesättande samtal. Den traditionella modellen för löneförhandling är dock att det lokala facket förhandlar för alla sina medlemmar, men att medarbetaren ändå har lönesamtal med sin chef.

Löneökningar till följd av befordringar eller för att lösa in någon annan förmån bör förhandlas separat.

Din lokala förening gör ett viktigt jobb i förhandlingen om löneprocessen med arbetsgivaren. Om det inte finns en lokalförening på din arbetsplats kan det vara en god idé att bilda en. Läs mer om hur ni går tillväga för att bilda en lokalförening.

Individuell löneförhandling

Varje år bör du ha ett lönesamtal med en chef som har mandat att sätta din lön. Detta gäller oavsett vilken modell för löneprocess arbetsplatsen har. Arbetsgivaren ska ta initiativ till samtalet.

Din lön ska sättas individuellt med utgångspunkt från vilket ansvar och vilken kompetens du har, samt hur du presterar. Detta kan vara formulerat olika på olika arbetsplatser, men arbetsgivaren ska vara tydlig med vad som påverkar lönen och hur du kan påverka den. Vanligast är att arbetsgivaren tar fram lönekriterier tillsammans med de lokala fackliga parterna.

Vid lönesamtalet följer ni upp dina insatser under året som gått och de mål ni har satt vid det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet. Det är därför viktigt att det finns tydliga och mätbara mål dokumenterade från detta.

Läs mer om hur du förbereder dig för och genomför lönesamtalet.

Naturvetarna förhandlar inte om lön för våra medlemmar. Däremot är du välkommen att kontakta vår lönerådgivning för att förbereda dig inför samtalet. Det finns dock ett undantag inom Svenska Kyrkans avtal. Anledningen är att detta finns som alternativ i löneavtalet, och vissa arbetsgivare har inte möjlighet till lönesättande samtal.

Lönesättningen får aldrig diskriminera grupper eller individer på grund av kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Kontakta medlemsrådgivningen om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering.

Annat som påverkar din lön

Om verksamheten går bra bör det också avspegla sig i medarbetarnas löneutveckling. De år de ekonomiska förutsättningarna är goda bör det finnas utrymme för större löneutveckling och sämre år blir utrymmet mindre.

Även lönenivån i branschen påverkar din lön. Om din arbetsgivare lägger sig på ett annat löneläge påverkar det möjligheterna för att rekrytera och behålla personal.

Vilken lön har jag rätt till?

Du har inte rätt till någon särskild lönenivå. I de kollektivavtal som Naturvetarna tecknar ska lönen baseras på din kompetens, ditt ansvar och din prestation och sättas i det årliga lönesamtalet.  Naturvetarnas lönestatistik kan användas som vägledning om i vilket lönespann du ska ligga, men det är inget facit. Använd den för att sätta mål, men dina argument ska baseras på ditt arbete.

Om löneprocessen inte fungerar

Prata först med din lokala förening om vad du upplever fungerar dåligt. De ska kunna ge dig information och stöd i löneförhandlingen. Eftersom de har planerat processen tillsammans med arbetsgivaren är det viktigt att de känner till vad som inte fungerar.

Om du saknar lokala fackliga företrädare kan du vända dig till Naturvetarnas medlemsrådgivning för information och stöd.

Senast uppdaterad: