Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Trädgård och landskap

Hortonomer och trädgårdsingenjörer arbetar med den produktionsmässiga odlingen av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter samt med att driva offentliga trädgårdar. Landskapsingenjörer anlägger och förvaltar parker, lekplatser, kyrkogårdar och trädgårdar.

Vanliga grundutbildningar  

 • Hortonomprogrammet (Hortonomexamen/Masterexamen)
 • Trädgårdsingenjör (Kandidatexamen)
 • Landskapsingenjör (Landskapsingenjörsexamen/Kandidatexamen)

Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu eller besöka SLU som är det lärosäte som erbjuder utbildningarna.

Hur länge har de studerat?

Trädgårdsingenjörer och landskapsingenjörer har en treårig utbildning medan hortonomer läser i fem år. Ungefär hälften av de akademiskt utbildade inom trädgård och landskap har fortsatt efter kandidatexamen och endast 1 av 10 har gått vidare och tagit en forskarexamen (doktor alt. licentiat).

Vad kan hortonomer?

 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster.
 • Värdera anläggningar, skador och investeringar.
 • Växtbiologi i kombination med ekonomi, marknad och teknik.

Vad kan trädgårdsingenjörer?

 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Planering och inköp.
 • Försäljning och marknadsföring.
 • Växtbiologi i kombination med företagande och teknik.

Vad kan landskapsingenjörer?

 • Projektera, utveckla och förvalta utomhusmiljöer.
 • Förena olika krav och önskemål på utomhusmiljön.
 • Arbetsledning och ledarskap.
 • Värdera utomhusmiljöer.
 • Mark- och växtlära samt ekonomi.

 

Var arbetar de?

TradgardLandskap-arbetsmarknadssektorer.jpg

Utbildade inom trädgård och utemiljöer arbetar på parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, större bostadsföretag, golfklubbar, konsultföretag och arkitektkontor. De arbetar även med företagsrådgivning på olika trädgårds- och tjänsteföretag. Andra arbetsgivare är företag som odlar och säljer växter, frukt och grönsaker, plantskolor, fröleverantörer och stora odlingsanläggningar. En del arbetar också i regionerna, bland annat som lärare på naturbruksskolor.

TradgardLandskap-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Kommuner
 • Församlingar
 • Länsstyrelser
 • Jordbruksverket
 • SLU

 

Vad gör de på jobbet?

TradgardLandskap-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Landskapsarkitekt/-Ingenjör
 • Trädgårdsmästare
 • Handläggare
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Trädgårdsingenjör
 • Hortonom
 • Rådgivare (Advisor)
 • Lärare

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Uppskattningsvis finns det cirka 500 hortonomer, 500 landskapsingenjörer och 600 trädgårdsingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. Bedömningen är att den balans mellan utbud och efterfrågan på utbildade som finns idag kommer att bestå även på längre sikt.

2020

Idag råder balans mellan tillgång och efterfrågan på hortonomer, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer. En viss säsongarbetslöshet finns emellertid och konkurrensen om jobben är större i södra Sverige.

2025

Vi kan förvänta oss stora pensionsavgångar i branschen och ökade kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Om livsmedelsstrategin omsätts i praktiska åtgärder kan efterfrågan på hortonomer och trädgårdsingenjörer komma att öka.

I nuläget och på fem års sikt förväntar sig Naturvetarna trots det balans på såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. Otydliga signaler kring kompetensbehovet, där branschen säger en sak medan arbetslöshetsstatistiken delvis visar något annat har bidragit till en nedskruvad prognos.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-tradgard.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: