Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Skog

Naturvetare inom skog är experter på att förvalta skog och ta tillvara på dess ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värde. Skogligt utbildade naturvetare finns främst på företag inom skogsbranschen, men även på universitet, högskolor och myndigheter.

Vanliga grundutbildningar

 • Jägmästarprogrammet
 • Skogsmästarprogrammet
 • Skogsvetenskap
 • Skogs- och träteknik

Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. För att minska ner träffarna begränsa sökningen till program och kandidatexamen. Du kan också besöka SLU eller Linnéuniversitetet som är de lärosäten som erbjuder skogliga utbildningar.

Hur länge har de studerat?

Jägmästarprogrammet är 5-årigt och skogsmästarprogrammet 3-årigt. Ungefär 3 av 4 väljer att fortsätta sina studier efter de första tre åren. En del fortsätter också på en forskarutbildning. Ungefär 13 procent har doktorerat eller tagit ut en licentiatexamen.

Vad kan naturvetare inom skog?

 • Förvalta och förädla skogen
 • Agera affärsmässigt
 • Förhandla och förena olika intressen
 • Ledarskap
 • Utgå från skogsbranschens förutsättning vid beslut och analys
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster

 

Var arbetar de?

Skogsakademiker arbetar framförallt med skogliga frågor. De arbetar exempelvis på skogsbolag, tjänsteföretag, energiföretag, organisationer och stiftelser. Kyrkan, staten samt kommuner som äger skog är andra arbetsgivare.

Skog-arbetsmarknadssektorer.jpg

 

Skog-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Skogsstyrelsen
 • Sveaskog
 • SLU
 • Länsstyrelser
 • Holmen Skog
 • SCA Skog
 • Skogforsk
 • Skogsägarna Mellanskog
 • Norra Skogsägarna
 • Stora Enso Skog
 • Södra Skogsägarna

 

Vad gör de på jobbet?

Skog-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Skogskonsulent
 • Virkesinköpare/-köpare
 • Skogsinspektor
 • Produktionsledare
 • Projektledare
 • Chef
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Handläggare
 • Verksamhetsutvecklare

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för både nyexaminerade och yrkeserfarna jägmästare, skogsvetare samt skogsmästare är idag i balans. Vår bedömning är emellertid att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren.

2020

De ca 2 400 personer med en akademisk skoglig utbildning på den svenska arbetsmarknaden finns framför allt i skogssektorn. Ökade hållbarhetskrav driver på utveckling i branschen och har lett fram till ökade satsningar på forskning och utveckling. Det bidrar till en ökad efterfrågan på skoglig kompetens, men också på naturvetare inom kemi, miljö och biologi. Skogsbranschen är konjunkturkänslig och en lågkonjunktur påverkar möjlighet att få anställningen negativt.

Vår bedömning är att utbud och efterfrågan på såväl nyexaminerade som erfarna i stort sett är i balans. Arbetslösheten är låg och mycket få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2025

Prognosen är liten konkurrens om jobben på fem års sikt. Det beror främst på stora pensionsavgångar, framför allt bland skogsmästarna där 37 procent av skogsmästarna är 60 år eller äldre (SCB, 2018). I Arbetskraftsbarometern (SCB, 2019) rapporterar 6 av 10 arbetsgivare att det är svårt att rekrytera skogligt utbildade akademiker.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-skog.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: