Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Miljö

Naturvetare inom miljö verkar för en hållbar samhällsutveckling genom att förvalta miljö och naturresurser i enlighet med tillgänglig kunskap. Miljöutbildade naturvetare efterfrågas i alla branscher och sektorer på arbetsmarknaden.

Vanliga grundutbildningar

 • Ekologi
 • Marinbiologi
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap
 • Miljö- och hälsoskydd

Det finns ett stort och växande utbud av miljövetenskapliga utbildningar med olika inriktning. Utöver naturvetenskapliga ämnen ingår ofta teknik, statsvetenskap, juridik, pedagogik eller ekonomi. Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. För att minska ner träffarna begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur länge har de studerat?

De flesta har en magister- eller masterexamen dvs. studerat i 4 år på universitetet. En del fortsätter också på en forskarutbildning. Bland de som inriktat sina studier på att bli miljö- och hälsoskyddshandläggare är det förhållandevis ovanligt med en forskarexamen, endast 2 procent. Bland de övriga i gruppen har 17 procent doktorerat eller tagit ut en licentiatexamen dvs. studerat 4 eller 2 år efter magister-/masterexamen.

Vad kan naturvetare inom miljö?

 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Engagera
 • Bedöma och kommunicera miljörisker
 • Hantera intressekonflikter

 

Var arbetar de?

Miljo-arbetsmarknadssektorer.jpg

Naturvetare med miljöutbildning efterfrågas i alla branscher och på arbetsmarknadens alla sektorer. På myndigheter arbetar de ofta som handläggare och utredare och i kommuner som miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

De arbetar i alla typer av verksamheter som miljöchefer, miljösamordnare och miljöstrateger. Många arbetar också som konsulter på teknikkonsultföretag.

Miljo-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
 • Sweco Environment AB
 • Göteborgs Stad
 • Naturvårdsverket
 • Trafikverket
 • Wsp Sverige AB
 • Kemikalieinspektionen
 • Ivl Svenska Miljöinstitutet AB
 • ÅF
 • Ramböll

 

Vad gör de på jobbet?

Miljo-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Miljö- och Hälsoskyddsinspektör
 • Miljöinspektör
 • Handläggare
 • Miljökonsult
 • Miljöutredare/-Handläggare
 • Miljöskyddsinspektör/-Handläggare
 • Projektledare
 • Miljösamordnare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag balans mellan utbud och efterfrågan på miljöutbildade. Enligt vår bedömning är det ett läge som kommer att kvarstå de närmaste åren. Anledningen är att det stora antalet som utbildas troligtvis kommer att behövas för att vi ska klara att ställa om till att bli ett hållbart samhälle.

2020

Idag finns ca 9 000 miljöutbildade akademiker på svensk arbetsmarknad och trots att antalet ökat snabbt är det i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

Miljövetare arbetar för ökad hållbarhet och de flesta verksamheter har idag en miljösamordnare, miljöchef eller miljöstrateg. Många miljövetare arbetar också som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, handläggare eller utredare på myndigheter och som teknikkonsulter.

Arbetslösheten är låg, ungefär 1,4 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2025

Naturvetarna bedömer att det på fem års sikt kommer att vara balans mellan efterfrågan och tillgång på miljövetare. Antalet examinerade kommer att öka, men det kommer även efterfrågan att göra med tanke på de miljöutmaningar världen står inför.

Prognosen är emellertid osäker. Tillgången på statistik är begränsad, då SCB ännu inte har en tillfredställande kategorisering på plats. Naturvetarna följer emellertid utvecklingen och såväl tillgången på utbildade som efterfrågan på miljökompetens har på kort tid ökat kraftigt. Politiska satsningar, regleringar och konsumenternas krav har stor betydelse för hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas framöver.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-miljo.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: