Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Djur

Naturvetare med djurkompetens har ofta utbildat sig inom husdjursvetenskap, djuromvårdnad, djurskydd, hippologi eller etologi. De arbetar ofta på länsstyrelser, privata djursjukhus och stall, som djursjukskötare, djurskyddsinspektörer, ridlärare och hästtränare.

Grundutbildningar

 • Djursjukskötare
 • Husdjursagronom
 • Biologi med inriktning etologi
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på djur på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen alternativt djursjukskötarexamen.

Hur länge har de studerat?

Djursjukskötarexamen omfattar tre år och agronomexamen fem år. De flesta naturvetare inom området har läst i 4-5 år (62 %) och ca 16 % fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera.

Vad kan djursjukskötare?

 • Analysera djurs hälsotillstånd, samt se till att de mår så bra som möjligt.
 • Kommunicera med djurägare och andra aktörer inom djursjukvården.
 • Utbilda djurägare när det gäller vård, efterbehandling och rehabilitering.
 • Utföra vissa vaccinationer och intravenösa injektioner inklusive sätta permanentkanyl.
 • Provtagning och enklarare laboratorieanalyser.
 • Föra journal, skriva intyg i enlighet med gällande lagkrav och utföra sårbehandling på eget ansvar.
 • Agera i enlighet med djurskydds- och smittskyddslagen.
 • För att arbeta som djursjukskötare krävs legitimation och många av deras arbetsuppgifter får endast utföras av legitimerad personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Vad kan djurskyddsinspektörer?

 • Arbeta systematiskt med djurskyddsfrågor.
 • Kommunicera kring djurskydd och regelverk.
 • Ge förslag som förbättrar djurskyddet.
 • Kontrollera att djurägare följer djurskyddslagstiftningen.
 • Ta ansvar för och utveckla verksamheten.

 

Var arbetar naturvetare med djurkompetens?

Naturvetare med djurkompetens arbetar framförallt på länsstyrelserna, djurkliniker, djursjukhus och distriktsveterinärstationer. Andra arbetsgivare är Jordbruksverket, större gårdar med uppfödning av köttdjur, livsmedelsföretag, djurparker, konsultföretag, branschorganisationer, ideella organisationer, fodertillverkare, läkemedelsföretag, försäkringsbolag och naturbruksgymnasier.

Djur-arbetsmarknadssektorer.jpg

De arbetar ofta med frågor som är relaterade till djur eller lantbruk.

Djur-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Evidensia
 • Anicura
 • Växa Sverige
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelser
 • SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

 

Vad gör de på jobbet?

Naturvetare inriktade på etologi och djurskydd arbetar ofta med handläggning, tillsyn, utbildning och forskning.

Djursjukskötare arbetar kliniskt med att vårda och rehabilitera sjuka och skadade djur. De bedömer djurs hälsotillstånd och kommunicerar med djurägare om lämplig skötsel. Kort och gott är de djursjukvårdens sjuksköterskor.

Djur-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Djursjukskötare
 • Djurskyddsinspektör/Handläggare
 • Veterinär
 • Handläggare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Lärare
 • Naturbrukslärare
 • Projektledare
 • Rådgivare (Advisor)

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är stor konkurrens om de flesta arbeten som kräver djurkompetens. Enda undantaget är utbildningar till djursjukskötare och veterinär.

För djursjukskötare är det liten konkurrens om jobben och vår bedömning är att efterfrågan inte kommer att minska de närmaste fem åren.

2020

Idag finns cirka 1 900 djursjukskötare med legitimation på arbetsmarknaden. De är eftertraktade inom djursjukvården och det är lätt att få jobb.

Antalet utbildningsplatser är få samtidigt som djursjukvårdsbranschen är under tillväxt.

För övriga professioner, såsom djurskyddsinspektörer, hippologer och etologer är det stor konkurrens om jobben. Orsaken är framför allt att så många vill utbilda sig och arbeta med djur.

2025

Jordbruksverket och branschen har vid flera tillfällen understrukit att det råder brist på legitimerade djursjukskötare. Det närmaste året anger branschen ett rekryteringsbehov på 177 personer samtidigt som det beräknas tillkomma ett 70-tal legitimerade djursjukskötare. Antalet platser på utbildningen anses heller inte vara ändamålsenligt varför bristen troligtvis lär bestå även på längre sikt.

Prognosen kan påverkas av alla de undantag som gjort kring vem som får göra vad inom djursjukvården sedan legitimationen infördes. Vi kan redan se att lönerna går ner, vilket kan vara en effekt av att konkurrensen om djursjukskötare har avtagit. En annan osäkerhetsfaktor är branschen, som är under omställning med ägarbyten och fusioner.

För andra naturvetare med djurkompetens kommer det även framöver vara stor konkurrens om de jobb som finns.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-djur.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: