Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Arbetsmiljö

Naturvetare inom arbetsmiljö arbetar ofta med risker förknippade med teknisk utrustning, ergonomi, ventilation, buller, kemikalier och mikroorganismer.

Professioner inom gruppen är arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer och miljö- och yrkeshygieniker.

Utbildning

 • Fil kand i naturvetenskap och därefter magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling på KTH

Hur lång är utbildningen?

För att bli arbetsmiljöingenjör studerar man i 4 år och tar ut en magisterexamen. Arbetsmiljöverket har en internutbildning för att bli arbetsmiljöinspektör. De som idag arbetar inom området har ofta en kortare akademisk utbildning och erfarenhet från den bransch där de verkar.

Vad kan arbetsmiljöingenjörer?

 • Bedöma hälsorisker
 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Kommunicera risk
 • Arbetsmiljöarbetets styrning och juridik, metodik, mätmetoder, organisation samt ergonomi

Vad kan arbetsmiljöinspektörer?

 • Kontrollera att en verksamhet följer arbetsmiljölagstiftningen
 • Stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Kommunicera regelverket
 • Ge förslag på förbättringar
 • Den bransch som de har ansvar för

Vad kan yrkes- och miljöhygieniker?

 • Utreda och bedöma biologiska, fysiska och kemiska hälsorisker
 • Kartlägga risker för exponering
 • Kommunicera komplicerade sammanhang
 • Statistik
 • Arbets- eller miljömedicin

 

Var arbetar naturvetare inom arbetsmiljö?

Naturvetare med arbetsmiljökompetens arbetar framförallt på konsultföretag, inom företagshälsovården eller på Arbetsmiljöverket.

Miljö- och yrkeshygieniker arbetar i regionerna med att utreda ohälsa kopplat till den omgivande miljön.

I större verksamheter finns alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetar också med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Arbetsmiljo-arbetsmarknadssektorer.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Arbetsmiljöverket
 • Astrazeneca
 • Ramböll
 • Feelgood Företagshälsovård

 

Vad gör de på jobbet?

Naturvetare inom arbetsmiljö har fokus på riskvärdering, rådgivning och tillsyn.

Arbetsmiljo-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Arbetsmiljöingenjör/Skyddsingenjör
 • Arbetsmiljöinspektör/-Handläggare
 • Miljöhygieniker
 • Yrkeshygieniker

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan inom det tekniska arbetsmiljöområdet. Vi bedömer att läget kommer att bestå de kommande fem åren. För personer med erfarenhet är det liten konkurrens om jobben idag och på sikt.

2020

Det är idag balans mellan utbud och efterfrågan på nyutexaminerade arbetsmiljöingenjörer. I yrket är det en stor fördel med erfarenhet från de bransch där man verkar som arbetsmiljöingenjör. Att få tag på personer med arbetsmiljöutbildning och branscherfarenhet är emellertid svårt, så för erfarna arbetsmiljöingenjör är det liten konkurrens om jobben.

Det finns ca 1 000 akademiker utbildade för att hantera biologiska och kemiska risker på arbetsmarknaden i nuläget.

2025

På fem års sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens för erfarna arbetsmiljöingenjörer på grund av en ökad efterfrågan, stora pensionsavgångar och få nyexaminerade. För nyutexaminerade, utan arbetslivserfarenhet kommer det fortsätta vara balans mellan utbud och efterfrågan.

Den ökande ohälsan i arbetslivet driver på efterfrågan på arbetsmiljökompetens. Företagshälsovården räknar med att behöva rekrytera på grund av stora pensionsavgångar. Arbetsmiljöverket har de senaste åren inte nyrekryterat och antalet personer i kärnverksamheten är stabilt.

Prognosen påverkas främst av hur politiskt prioriterade arbetsmiljöfrågorna är.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-arbetsmiljo.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: