Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Nå framgång med företagarguiden

För att nå framgång finns mycket att ta hänsyn till, allt ifrån val av bolagsform och utformning av affärsplan, till trygghet och pensionssparande. Här har vi samlat några tips om vad du bör tänka på.

Affärsplan

När du ska starta företag är det viktigt att skriva en affärsplan. Det är också ofta nödvändigt om du behöver ta banklån eller söka bidrag. Grunden för din affärsplan är din affärsidé, eller enkelt uttryckt det du planerar att tjäna pengar på. Vad ska bli ditt företags specialitet? För att du ska kunna finslipa din affärsidé måste du ofta göra en marknadsundersökning och bedöma dina konkurrenter.

 • Finns någon unik kompetens, något patent eller varumärke?
 • Finns det en marknad för produkterna eller tjänsterna?
 • Vem riktar du dig till, det vill säga vilken är målgruppen?
 • Vilka samarbetspartners finns?
 • Vilka är dina konkurrenter?
 • Kommer företaget att kunna betala sig? Gör en budget över kostnader och det initiala kapitalbehovet.
 • När ska företaget gå med vinst? Gör en realistisk tidsplan.

Finansiering

För att finansiera ditt företag kan du behöva låna eller ansöka om stöd. Här nedan presenteras översiktligt några av de finansieringsmöjligheter som finns.

De första kritiska åren bör du hålla ner de fasta kostnaderna. Om möjligt, försök smyga igång företaget genom att driva det från hemmet. Ett tips är också att överta eller köpa begagnad utrustning.

Tillstånd

Du måste kontrollera att det inte finns några lagliga hinder för att bedriva din verksamhet. För att du ska kunna bedriva vissa verksamheter krävs ibland tillstånd, anmälan eller registrering. För vissa yrken krävs även legitimation. För att få reda på vad som gäller för just din verksamhet bör du kontakta branschorganisationen eller aktuell myndighet.

 • Kommunen – godkänner lokaler för livsmedelshantering och övriga så kallade hygienlokaler samt utfärdar tillstånd för alkoholservering, tillfällig försäljning och för verksamhet som kan medföra miljöfarliga utsläpp i mark, luft eller vatten.
 • Polismyndigheten – utfärdar tillstånd för verksamhet på offentlig plats.
 • Länsstyrelsen – utfärdar tillstånd för yrkesmässig trafik, biluthyrning, bevakningsföretag, viss miljöfarlig verksamhet och privata vårdhem för sjukvård, rehabilitering, åldringsvård eller missbruksvård.
 • Socialstyrelsen – alla privata vårdgivare måste anmäla sig här.

På www.verksamt.se finns mer information om tillstånd.

Om du ska importera varor från länder utanför EU kan du behöva en importlicens. Vänd dig till Tullverket om du behöver veta vilka tullregler och skatter som gäller. Kommerskollegium utfärdar licenser för import av till exempel kläder och textilier. Jordbruksverket utfärdar licenser för import av livsmedel, djur och växter.

Välj företagsform

När du startar företag bör du tidigt tänka igenom vilken företagsform du bör välja. Företagets karaktär samt dina egna och eventuella kompanjoners förutsättningar är avgörande för vilken företagsform du bör välja. Oftast står valet mellan fyra typer; enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, samt ekonomisk förening. Läs mer om de olika företagsformerna på www.verksamt.se.

Tänk på att om du ska starta företaget som bisyssla bör du kontrollera att ditt anställningskontrakt inte förbjuder detta. Förankra därför din idé hos din arbetsgivare innan du startar din verksamhet. En skriftlig bekräftelse från din nuvarande arbetsgivare är säkrast.

Registrera ditt företag

Att registrera din firma ger ensamrätt till företagsnamnet och det görs hos Bolagsverket. Enskilda firmor eller handelsbolag är bara skyddade i de län där de är registrerade, medan aktiebolags registrering gäller i hela Sverige. Firmaregistrering krävs även om du vill ha bank- och postgiro i företagets namn. Det förbättrar också möjligheterna att träffa avtal med leverantörer och långivare. Vissa uppdragsgivare kräver även registreringsbevis. På www.verksamt.se kan du registrera ditt företag.

Skydda ditt varumärke och dina idéer

Som företagare behöver du tänka på skydd av ditt varumärke och dina idéer. En uppfinning kan skyddas genom patent. En idé räknas som en uppfinning om följande gäller:

 • Den är lösningen på ett tekniskt problem.
 • Den är reproducerbar, det vill säga effekten av idén uppnås varje gång den utnyttjas på angivet sätt.
 • Den har ett praktiskt användningsområde.

Om du har lagt ut ett uppdrag som du tror skulle kunna leda till en patentansökan är det viktigt att tänka på att uppfinningen måste hållas hemlig innan patentansökan görs. Om en uppfinning blivit allmänt känd kan den inte patenteras. Ansökan om svenskt patent görs hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Ett varumärke skyddas genom varumärkeslagen. För att du ska kunna registrera ett varumärke måste det ha särskiljningsförmåga, det vill säga genom märket måste det gå att skilja ditt företags produkter från andra företags. Det får heller inte vara förväxlingsbart med andra skyddade varumärken, firmor eller släktnamn.
Ett varumärke registreras också hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Trygghet

Som företagare har du rätt till socialförsäkringar. Hur stor ersättning du får beror på din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). När du startar ett företag bör du anmäla detta till Försäkringskassan och ta reda på vad din SGI ligger på. Du måste också anmäla till Försäkringskassan om du vill ha karens i 1 till 30 dagar vid sjukdom. Annars riskerar du att betala för höga egenavgifter.

Om du har låg SGI kan du behöva ett kompletterande sjukförsäkringsskydd. Läs mer om vilka försäkringar Naturvetarnas försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring erbjuder.

Företagare bör även ha en företagarförsäkring, även den som bedriver en liten verksamhet vid sidan av sin anställning. En hemförsäkring täcker inte skador som uppkommer på egendom som tillhör firman. Akademikerförsäkring och Trygg Hansa erbjuder medlemmar i Naturvetarna förmånliga företagarförsäkringar.

A-kassa och inkomstförsäkring

Akademikernas a-kassa försäkrar också företagare. En företagare som är med i en a-kassa och som blir arbetslös har rätt till ersättning, även om reglerna är strikta. Läs mer om a-kassa för företagare.

Som medlem och företagare omfattas du av Naturvetarnas inkomstförsäkring. Rätten till Naturvetarnas inkomstförsäkring baseras på om du får ersättning från a-kassan.

Pension

Som företagare kan du skaffa dig skydd motsvarande det som en anställd har, genom att teckna en privat pensionsförsäkring. Om du som företagare har eller har haft en liten inkomst är det extra viktigt att komplettera med en pensionsförsäkring, eftersom du då dessutom får en lägre allmän pension. Kontakta PTK för information om pensionsförsäkringar.

Ta rätt betalt

För att prissätta tjänster behöver du undersöka vad marknaden är beredd att betala och hur mycket du behöver för att gå runt. Ta reda på vad dina kollegor och konkurrenter tar betalt för liknande tjänster. Det ger också en signal om vad potentiella uppdragsgivare är beredda att betala. Akta dig för underpriser för att slå dig in på marknaden. Det kan göra det svårt att senare höja ditt timpris till skälig nivå. Det gäller även när du fått ett starta eget-bidrag som ska användas för att täcka de timmar/dagar som du inledningsvis inte har uppdrag för.

Din kalkyl över årskostnaderna kan innehålla flera osäkra poster. För att få en fingervisning om minsta möjliga timpris för att få budgeten att gå ihop, prova att ändra den tid du kan fakturera från exempelvis 1 200 timmar till 1 000 timmar i kalkylen.

Tänk på att de flesta företagare ska lägga på moms, skatt till staten, ovanpå priset till kund. Momsen är vanligtvis 25 procent på beloppet. Företagare är redovisningsskyldig för moms.

Skriva avtal

Naturvetarna kan vara behjälpliga i enkla avtalsmallar. Kontakta oss på foretagare@naturvetarna.se.

Skatter

När du har eget företag bör du ha F-skatt. Det innebär att du inte definieras som anställd och att du själv ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter i form av egenavgifter. Avgifterna beräknas på din fastställda nettointäkt av näringsverksamheten. Egenavgifterna är avdragsgilla i deklarationen.

Alla företag ska betala moms. Momsen betalas månadsvis genom din preliminära F-skatt. Skattemyndigheten gör en preliminär momsberäkning baserad på de uppgifter du lämnat i F-skatteansökan. Har du betalat in för lite moms gör du en fyllnadsinbetalning i samband med inkomstdeklarationen. Företag med en skattepliktig omsättning överstigande en miljon kronor per år måste momsregistreras.

Vid deklarationen kan du göra avdrag för exempelvis kostnader vid start av företaget, inventarier, samt yrka på avdrag med ett skäligt belopp om du har inrättat din arbetslokal i din bostad.

Läs mer om skatter på verksamt.se.

Bokföring

En väl fungerande bokföring är en stor styrka för dig som företagare. Redovisningen kan användas som en utvärdering av verksamheten. Den ger dig en bild av ditt handlingsutrymme och möjlighet att snabbt styra om prioriteringar och utgifter för att göra lönsamma investeringar. Samtidigt får du bättre möjligheter att planera långsiktigt.

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är skyldiga att bokföra. Du har själv hela ansvaret för bokföringen, oavsett om du tagit hjälp. Det ställer krav på löpande bokföring, bokslut och arkivering av räkenskapsmaterialet. Handlingar i form av fakturor och kvitton ska finnas för varje affärshändelse som beskriver transaktionen. Du ska löpande under året notera fordringar och skulder som tillhör företaget. De ska bokföras så snart det kan ske efter det att du har utfärdat eller mottagit en faktura. Även skatter som hör till företaget ska bokföras.

Läs mer om bokföring på www.verksamt.se.

Senast uppdaterad: