Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Medicin och laboratorieteknik

Naturvetare inom medicin och laboratorieteknik är experter på biologiska processer som kan leda till sjukdom. Vissa ger underlag till läkare för att kunna ställa diagnos genom provtagning och analys.

I gruppen medicin och laboratorieteknik ingår naturvetare som har studerat laboratorievetenskap, biomedicin, medicin, immunologi och diagnostisk cytologi. Professioner som därmed hamnar i denna grupp är exempelvis biomedicinsk analytiker och cytodiagnostiker.

Vad kan naturvetare inom medicin och laboratorieteknik?

 • Metoder inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi.
 • Alla moment i kedjan från provtagning till analys.
 • Arbeta noggrant och systematiskt.
 • Agera vetenskapligt och ta till sig ny kunskap.
 • Kemi, biologi och medicin.
 • Cytodiagnostiker är dessutom experter på att identifiera cellförändringar som kan leda till cancer, mikroskopering, samt diagnostisk gynekologisk cytologi.

Var arbetar de?

De flesta naturvetare inom medicin och laboratorieteknik arbetar på landstingen eller i life science branschen. De finns också på privata analysföretag, läkemedels- och bioteknikföretag samt djursjukhus. De är ofta handläggare och utredare på myndigheter eller ägnar sig åt forskning och undervisning på universitet och högskolor. I stort sett alla cytodiagnostiker arbetar på landstingens laboratorier eller på privata laboratorier som analyserar cellprover.

Vanliga arbetsgivare

 • Karolinska Institutet
 • Region Skåne
 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Region Uppsala
 • Uppsala Universitet
 • Astrazeneca AB
 • Lunds Universitet
 • Unilabs AB
 • Polismyndigheten

Med vad arbetar de?

 

 

Vanliga befattningar

 • Biomedicinsk analytiker
 • Cytodiagnostiker
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Forskningsingenjör
 • Klinisk prövningsledare
 • Laboratorieingenjör
 • Post doc
 • Projektledare

Arbetsmarknadsläge

2018

För biomedicinare kännetecknas arbetsmarknaden idag av stor konkurrens för både nyexaminerade och mer erfarna. 

 • De allra flesta biomedicinare arbetar inom life science på läkemedels-, bioteknik- eller medicinteknikföretag eller forskar på universitet och högskolor. Life science-branschen är en bransch i förändring med ett mycket stort antal små och medelstora företag, som bedriver affärer på en global och konkurrensutsatt marknad.
 • På senare tid sker också en allt större del av den primära forskningen genom samverkan med akademin. Förutsättningarna för hur arbetet bedrivs och de krav som ställs på medarbetarna har i och med detta förändrats radikalt. Arbetslösheten är fortfarande högre än för många andra naturvetare.

För biomedicinska analytiker kännetecknas arbetsmarknaden av liten konkurrens för både nyexaminerade och mer erfarna.

 • När det gäller nyexaminerade anser dock SCB i Arbetskraftsbarometern att tillgången är relativt balanserad.

2023

Prognosen för biomedicinares arbetsmarknad kännetecknas av balans nyexaminerade och erfarna. Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 för både nyexaminerade och yrkeserfarna, där 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

 • På fem års sikt bedömer vi att life science-branschen kommer att utvecklas positivt. Detta förutsätter att Sverige fortsätter satsa offensivt på att skapa goda förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom life science. Sverige har en konkurrensfördel med mycket kompetens inom området och det mesta tyder på att utvecklingen går åt rätt håll.
 • Osäkerheten i prognosen beror delvis på att det är svårt att säga exakt vilka kompetensområden som kommer att efterfrågas, vilket till stor del beror på att vi har dålig kunskap om vilka genombrott som är att vänta och när. Det finns också en politisk osäkerhet som beror på att vi inte vet vilka satsningar Sverige och andra länder kommer att göra för att locka till sig de globala företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Prognosen för biomedicinska analytikers arbetsmarknad kännetecknas av liten konkurrens för både nyexaminerade och erfarna. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 där 1 innebär en mycket låg osäkerhet.

 • Stora pensionsavgångar är att vänta och många landsting har svårt att rekrytera såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också tydligt uttryckt behovet av fler biomedicinska analytiker i flera olika rapporter.
 • Vi vet inte i vilken utsträckning andra professioner kommer att utföra en del av det arbete som biomedicinska analytiker gör idag. Prognosen underlättas emellertid till en del av att biomedicinska analytiker är ett legitimationsyrke.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom medicin och laboratorieteknik 2017.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil

Samtliga utbildade inom
medicin och laboratorier

39 400 27 000 36 000 55 500
Biomedicinare 40 900 28 000 38 500 57 000 
Biomedicinska analytiker 34 800 27 500 33 000 44 800

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom landstingen, även om det också finns en efterfrågan från analys- och life science-bolag, akademin och djursjukvården. När det gäller nyexaminerade anser dock SCB i Arbetskraftsbarometern att tillgången är relativt balanserad.

 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies