Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Lantbruk

Naturvetare inom lantbruk är experter på livsmedelsproduktion. Deras kompetens omfattar även miljö, produktion, marknad och ekonomi.

Till gruppen naturvetare inom lantbruk räknar vi naturvetare utbildade till agronom eller lantmästare. Naturbrukslärare har ofta denna utbildningsbakgrund och inkluderas i denna grupp.

Vad kan naturvetare inom lantbruk?

Agronomer:
 • Utgå från lantbrukets och livsmedelsnäringarnas förutsättning vid beslut och analys
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion av livsmedel
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster
 • Lantbruksvetenskap, agrosystem och landskapsutveckling
 • Fördjupad kunskap inom ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjur, livsmedel eller odling
Lantmästare:
 • Lantbruksföretagande
 • Agera affärsmässigt
 • Arbeta operativt utifrån sina teoretiska kunskaper
 • Arbetsledning
 • Växt- och animalie-produktion, teknik samt företagsekonomi

Var arbetar de?

Många naturvetare inom lantbruk arbetar på myndigheter och lantbruksföretag. De finns även på länsstyrelser, kommuner samt på naturbruksskolor inom landstinget. I näringslivet finns de oftast inom parti- och detaljhandeln, företag inom redovisning, bank och försäkring, livsmedelsföretag samt kooperativ och organisationer.

Vanliga arbetsgivare

 • Länsstyrelser
 • Universitet och högskolor
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Lantmännen
 • Jordbruksverket
 • Hushållningssällskapet
 • Växa Sverige Ekonomisk Förening
 • LRF Konsult
 • Lantbrukarnas Ekonomi
 • Regeringskansliet
 • RISE
 • HIR Skåne

 

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Säljare/Försäljare
 • Växtodlingsrådgivare
 • Projektledare
 • Lantbrukskonsulent
 • Specialist/Expert
 • Chef
 • Djurskyddsinspektör/handläggare

Arbetsmarknadsläge

2018

Idag kännetecknas arbetsmarknaden för agronomer och lantmästare av balans när det gäller utbud och efterfrågan på utbildade. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

 • Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometern anser ett ökat antal arbetsgivare att det är brist på dem. När det gäller lantmästare är 36 procent av de sysselsatta 60 år eller äldre, så under de närmaste fem åren kommer många att gå i pension.
 • Arbetslösheten är låg och mycket få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans. Prognosens osäkerhet uppskattas till 3, vilket är en medelhög säkerhet.

 • De ökade pensionsavgångarna bland lantmästare kommer troligen att kunna kompenseras genom ett inflöde av kompetens från andra utbildningar.
 • Lantbrukskompetens behövs för att lösa många av de utmaningar som samhället står inför. Behovet av en hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi, ett bra djurskydd, biologisk mångfald, en levande landsbygd och öppna landskap är bara några exempel.
 • Prognosens osäkerhet beror framför allt på att vi inte vet hur svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion kommer att klara den internationella konkurrensen. Tekniska genombrott och nya krav på miljö och kvalitet kan också komma att få stor betydelse för utfallet. En annan faktor som bidrar till osäkerheten i prognosen är problem med livsmedelsförsörjning på sikt globalt och de allt högre livsmedelspriserna, vilket kan leda till att Sveriges livsmedelsproduktion ökar.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom lantbruk 2017. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Lantbruk 43 500 31 200 40 300 57 500

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies