Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Fysik

Naturvetare inom fysik är experter på de grundläggande fysikaliska lagar och processer som verkar på jorden och i universum. Fysiker arbetar framförallt inom industrin, akademin och sjukvården.

Till naturvetare inom fysik räknar vi bland annat fysiker, sjukhusfysiker och astronom.

Vad kan naturvetare inom fysik?

Fysiker:
 • Lösa problem genom att strukturera, modellera och göra beräkningar
 • Förutsäga processer och fenomen
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang
 • Utveckla nya metoder
 • Fysik, matematik, statistik, programmering och mätteknik
Sjukhusfysiker:
 • Lösa medicinska problem vid strålningsbehandling och diagnos
 • Kvalitetskontrollera medicinteknisk utrustning och radioaktiva läkemedel
 • Utveckla ny medicinsk teknik
 • Bedöma strålningsrisker
 • Medicinsk strålningsfysik, kemi, biologi och medicin

Var arbetar de?

Det är framförallt verksamheter som har behov av analyser, prognoser och beräkningar som efterfrågar naturvetare med kompetens inom fysik. Naturvetare inom fysik arbetar ofta med forskning och utveckling inom industrin, försvaret eller akademin. Företag inom it- och telekom, elektronik, energi, medicin- och miljöteknik har ofta fysiker anställda. Fysiker arbetar också som lärare, både på gymnasiet och inom högskolan. En del fysiker arbetar på stora internationella forskningsanläggningar, som CERN. Även inom finans- och försäkringsbranschen finns ett behov av fysiker.

Sjukhusfysiker finns framförallt inom landstingen, där de arbetar med medicinsk bilddiagnostik, strålbehandling och strålskydd.

Vanliga arbetsgivare

 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Lunds Universitet
 • Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Stockholms Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Linköpings Universitet Linköping
 • Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Västra Götalandsregionen Vård och Diagnostik
 • European Spallation Source Eric
 • Göteborgs Universitetg

 

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Sjukhusfysiker
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Forskare(Scientist/Researcher)
 • Sjukhusfysiker, förste
 • Universitets-/Högskolelektor
 • Ingenjör
 • Professor
 • Post doc
 • Forskningsingenjör

Arbetsmarknadsläge

2018

Fysikers och sjukhusfysikers arbetsmarknad är i balans. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

 • Nyexaminerade fysiker kan uppleva osäkerhet på hur de ska använda sin kompetens i arbetslivet kan ha svårt att etablera sig.
 • I Arbetskraftsbarometern uppger arbetsgivarna att tillgången på fysiker är i balans och antalet som examineras är stabilt.
 • Arbetslösheten är låg och ytterst få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

Om fem år uppskattas arbetsmarknaden för fysiker och sjukhusfysiker vara fortsatt i balans för både nyexaminerade och erfarna. Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 för fysiker, vilket innebär en hög osäkerhet samt till 2 för sjukhusfysiker, vilket är en låg osäkerhet.

 • Fysiker är en liten och exklusiv grupp på svensk arbetsmarknad. De få individer som examineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten, även om många väljer att disputera innan de lämnar akademin. I princip kan sägas att det som gäller för civilingenjörers arbetsmarknad också gäller för fysiker.
 • För fysiker kan tekniska genombrott få stor betydelse för kompetensbehovet. När det gäller material, datalagringskapacitet, möjligheten att kommunicera trådlöst och energiområdet kommer vi sannolikt att se en stark utveckling under de närmaste åren.
 • Efterfrågan på sjukhusfysiker ökar i viss mån och det blir också allt vanligare att kompetensen efterfrågas utanför sjukvården. Framför allt är det producenter av medicinsk-teknisk utrustning och strålskyddsmyndigheter som, utöver landstingen, behöver kompetensen.
 • Osäkerheten i prognosen av fysiker är stor eftersom de finns i flera branscher och kan specialisera sig inom så många olika områden. Det är också svårt att säga i vilken utsträckning efterfrågan kommer att mötas av andra grupper, och om vi kan förvänta oss genombrott som ökar kompetensbehovet. En annan osäkerhet har att göra med möjligheterna för forsknings- och utvecklingsintensiva företag att etablera sig och bedriva verksamhet i Sverige.
 • Den låga osäkerheten i prognosen för sjukhusfysiker beror på att det är ett legitimerat yrke och efterfrågan påverkas inte nämnvärt av konjunkturella svängningar.

 

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för fysiker och sjukhusfysiker 2017.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Fysiker 46 700 33 000 45 000 63 000
Sjukhusfysiker 44 300 33 700 42 600 57 000

Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies