Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Arbetsmiljö

Naturvetare inom arbetsmiljöområdet är specialister på att förebygga risker och hantera arbetsmiljöproblem. De arbetar framförallt på konsultföretag eller inom företagshälsovården.

Eftersom de naturvetare som arbetar inom arbetsmiljöområdet har väldigt olika utbildningsbakgrund har vi i den här sammanställningen utgått från de medlemmar som angett att de arbetar inom arbetsområdet arbetsmiljö.

Till gruppen naturvetare inom arbetsmiljö räknar vi bland andra arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer samt yrkes- och miljöhygieniker. 

Vad kan naturvetare inom arbetsmiljö?

Arbetsmiljöingenjörer:
 • Bedöma hälsorisker
 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Kommunicera risk
 • Arbetsmiljöarbetets styrning och juridik, metodik, mätmetoder, organisation samt ergonomi
Arbetsmiljöinspektörer:
 • Kontrollera att en verksamhet följer arbetsmiljölagstiftningen
 • Stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Kommunicera regelverket
 • Ge förslag på förbättringar
 • Den bransch som de har ansvar för
Yrkes- och miljöhygieniker:
 • Utreda och bedöma biologiska, fysiska och kemiska hälsorisker
 • Kartlägga risker för exponering
 • Kommunicera komplicerade sammanhang
 • Statistik
 • Arbets- eller miljömedicin

Var arbetar de?

Många arbetsmiljöexperter arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården, som kan ägas privat eller av kommuner och landsting. I större verksamheter finns alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetar också med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Sektorer

Vanliga arbetsgivare

 • Arbetsmiljöverket
 • AstraZeneca
 • Feelgood Företagshälsovård
 • Previa
 • Avonova Hälsa
 • Dfind Science & Engineering
 • Landsting
 • Regioner
 • Universitet och högskolor

Med vad arbetar de?

Naturvetare inom arbetsmiljö arbetar ofta med risker förknippade med teknisk utrustning, ergonomi, ventilation, buller, kemikalier, mikroorganismer, stress, samt hot och våld.

Huvudarbetsuppgift

Vanliga befattningar

 • Arbetsmiljöinspektör/-handläggare
 • Arbetsmiljö-/Skyddsingenjör
 • Yrkeshygieniker
 • Konsult
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Koordinator
 • Projektledare 

Arbetsmarknadsläge

 • Inom företagshälsovården bedöms rekryteringsbehovet vara stort de närmaste åren. 
 • Antalet arbetsmiljöinspektörer ökar återigen efter att ha minskat med 30 procent mellan 2006 – 2014. Målet är 300 inspektörer 2020.
 • Pensionsavgångarna blir stora de närmaste åren, vilket öppnar upp för nyutbildade inom området.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för arbetsmiljöingenjörer. Du får ser inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas löneenkät 2016. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Arbetsmiljö (arbetar med) 41 600 33 000 40 000 52 500
Arbetsmiljö (utbildad inom) 43 200 35 200 41 100 54 700
Arbetsmiljöingenjör 41 100 32 900 40 000 51 900
Arbetsmiljöinspektör 40 200 38 200 40 000 43 100

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad: