Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Rehabilitering

Om du blir sjukskriven och behöver rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet är det din arbetsgivare som har rehabiliteringsansvaret. Det regleras i Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken.

Rehabiliteringsåtgärder kan sättas in av arbetsgivaren i ett tidigt skede, det kan ske även innan Försäkringskassan är inblandad. Ju tidigare åtgärderna sätts in, desto större chans för en lyckad rehabilitering. Det brukar dessutom krävas mindre resurser om rehabiliteringsåtgärderna sätts in redan vid misstanke om ohälsa.

Den 1 juli 2018 infördes skärpta regler för arbetsgivare att upprätta en plan (rehabiliteringsplan) för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar. Planen ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete.

En rehabiliteringsprocess brukar börja med utgångspunkten att arbetstagaren ska återfå sin arbetsförmåga helt och kunna återgå till sina vanliga arbetsuppgifter. Rehabiliteringsplanen som upprättas i samband med återgång i arbete efter sjukskrivning sker mellan arbetstagaren, arbetsgivaren, Försäkringskassan och läkare samt skyddsombud/fackligt förtroendevald/annan person som arbetstagaren vill ha med sig för stöd. Planen ska följas upp och revideras vid behov.

Om det visar sig att det inte är möjligt för arbetstagaren att återgå till sina gamla arbetsuppgifter kan det bli aktuellt med en omplaceringsutredning. Arbetsgivaren ser då över vilka tjänster som finns tillgängliga i verksamheten och om någon av dem passar arbetstagaren utifrån kompetens och arbetsförmåga. Men innan man kommer dit ska rehabiliteringen vara genomförd och avslutad.

Kontakta Naturvetarna om du som medlem hamnar i en situation där det kan bli aktuellt med omplacering.

Senast uppdaterad: