Frågor & svar
Förtroendevald

Så fungerar det

Som förtroendevald inom den statliga sektorn representerar du medlemmar i flera akademikerförbund. Här samarbetar flera förbund inom Saco, såsom Naturvetarna, genom förhandlingsorganisationen Saco-S.

Saco-S centralt

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som Naturvetarna är en del av. De driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S styrelse leder det löpande arbetet och representantskapet är dess högsta beslutande organ. 

Saco-S centralt träffar centrala kollektivavtal av generell karaktär såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA16) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. De kan också besluta om att vidta eventuella konfliktåtgärder. 

Saco-S lokalt

På de statliga arbetsplatserna finns lokala Saco-S föreningar (ibland Saco-S-råd) som företräder alla Saco-S-förbundens medlemmar på arbetsplatsen. Det betyder att du som är medlem i Naturvetarna och förtroendevald i en lokal Saco-S förening även företräder medlemmar i andra Sacoförbund. 

I större verksamheter finns en övergripande Saco-S-förening som ansvarar för frågor som berör myndigheten eller motsvarande. I vissa fall finns lokal–lokala föreningar som ansvarar för samverkan på regional nivå. Om en lokal förening saknas, företräds Saco-S som lokal part av det förbund som Saco-S utsett till kontaktförbund.

Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med vissa begränsningar. Läs mer om undantagen i "Arbetstagarnyckel". Föreningen är också lokal part i medbestämmande- och samverkansförhandlingar, och kontaktförbundet bistår med råd och anvisningar före och under den lokala förhandlingen. Om Saco-S-förening saknas företräder kontaktförbundet Saco-S som lokal part.

Schematisk bild över Saco-S organisation

Kontaktförbund

För varje arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarverket har Saco-S utsett ett kontaktförbund. Dess uppgifter är att bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp. Kontaktförbundet ska även förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen). Det företräder även Saco-S som lokal part om lokalförening saknas. 

Naturvetarna är kontaktförbund för följande arbetsgivare: 

 • Arbetsmiljöverket (AV)
 • Folkhälsomyndigheten (FHM)
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Jordbruksverket
 • Karolinska institutet (KI)
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket (RMV): Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i Arbetstagarnyckeln

Senast uppdaterad: