Förtroendevald

Så fungerar det

Som förtroendevald inom den statliga sektorn representerar du medlemmar i flera akademikerförbund. Här samarbetar flera förbund inom Saco, såsom Naturvetarna, genom förhandlingsorganisationen Saco-S.

Saco-S centralt

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som Naturvetarna är en del av. De driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S styrelse leder det löpande arbetet och representantskapet är dess högsta beslutande organ. 

Saco-S centralt träffar centrala kollektivavtal av generell karaktär såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA16) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. De kan också besluta om att vidta eventuella konfliktåtgärder. 

Saco-S lokalt

På de statliga arbetsplatserna finns lokala Saco-S föreningar (ibland Saco-S-råd) som företräder alla Saco-S-förbundens medlemmar på arbetsplatsen. Det betyder att du som är medlem i Naturvetarna och förtroendevald i en lokal Saco-S förening även företräder medlemmar i andra Sacoförbund. 

I större verksamheter finns en övergripande Saco-S-förening som ansvarar för frågor som berör myndigheten eller motsvarande. I vissa fall finns lokal–lokala föreningar som ansvarar för samverkan på regional nivå. Om en lokal förening saknas företräder det förbund som av Saco-S utsetts till kontaktförbund Saco-S som lokal part.

Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med vissa begränsningar. Läs mer om undantagen i Arbetstagarnyckel. Föreningen är också lokal part i medbestämmande- och samverkansförhandlingar, och kontaktförbundet bistår med råd och anvisningar före och under den lokala förhandlingen. Om Saco-S-förening saknas företräder kontaktförbundet Saco-S som lokal part.

Schematisk bild över Saco-S organisation

Är du förtroendevald inom staten?

Om en ny styrelse valts i den lokala Saco-S-föreningen ska förtroendeuppdragen anmälas till både arbetsgivaren och till Naturvetarna. Även uppdrag som arbetsplats ombud och skyddsombud ska anmälas. Läs mer och anmäl uppdrag här. 

Kontaktförbund

För varje arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarverket har Saco-S utsett ett kontaktförbund. Kontaktförbundens uppgifter är att bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp. Kontaktförbundet ska även förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen), samt företräda Saco-S som lokal part om lokalförening saknas. 

Naturvetarna är kontaktförbund för följande arbetsgivare: 

 • Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket: Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens jordbruksverk
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i arbetstagarnyckeln.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies