Frågor & svar
Förtroendevald

Så fungerar det

Som förtroendevald inom kommun och region representerar du medlemmar i Naturvetarna på din arbetsplats. Samarbeten med andra akademikerförbund sker på central nivå.

Central nivå

Inom kommun och regioner samarbetar 17 Sacoförbund, inklusive Naturvetarna, inom förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen. De förhandlar om centrala kollektivavtal såsom Allmänna bestämmelser och HÖK-T, med arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona. Övriga Sacoförbund har egna avtal. 

Lokal nivå

I kommuner och regioner har Naturvetarna egen partsställning. Det betyder att vi har en egen röst i förhandlingar gällande lokala kollektivavtal, exempelvis i lönefrågor. Det leder också till att Naturvetarnas medlemmar bildar egna Naturvetarföreningar, och att du som är fackligt förtroendevald enbart företräder medlemmar i Naturvetarna.

Naturvetarföreningar

Den lokala fackliga föreningen och den enskilda arbetsgivaren kan förhandla om lokala avtal. Det handlar då om förbundsspecifika frågor som till exempel lönefrågor eller i individärenden. Det finns oftast en Naturvetarförening per kommun eller region.

Lokala kollektivavtal tecknas av Naturvetarföreningens ordförande i samråd med Naturvetarna centralt. Vilket mandat den lokala företrädaren har, avgörs i samråd med ansvarig ombudsman beroende på personens erfarenhet, delaktighet i framtagandet av avtalet samt vilken typ av avtal det rör sig om. Stäm alltid av med din ombudsman på Naturvetarna innan ett nytt lokalt avtal skrivs på.

AkademikerAlliansförening

Inom kommuner och regioner verkar Naturvetarna även inom AkademikerAlliansen som förhandlingskartell, vilket innebär att föreningen även kan kallas AkademikerAlliansförening. Då företräder föreningen alla medlemmar som ingår i AkademikerAlliansen. Detta kan vara frågor kring löneprocessen, samverkan och ett flertal andra frågor, beroende på vilket mandat som lämnats till föreningen från respektive förbund.

Sacoråd

Naturvetarna samverkar även med andra Sacoförbund, vilket betyder att det på många arbetsplatser finns så kallade Sacoföreningar eller Sacoråd. De kan i vissa fall fungera som lokal part mot arbetsgivaren. Det handlar då om frågor om central samverkan och arbetsmiljö. I ett Sacoråd kan även ett förbund som inte ingår i AkademikerAlliansen vara med.

Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombud kan finnas på arbetsplatser både där det finns en Naturvetarförening och som har många medlemmar, och där det saknas en Naturvetarförening.

På stora arbetsplatser med en Naturvetarförening tar arbetsplatsombuden hand om frågor på sin enhet och rapporterar till föreningen. De kan sitta i samverkan för sin enhet men det är upp till Sacorådet att välja vilka som sitter i samverkan centralt med arbetsgivaren.

Då det inte finns en Naturvetarförening utses arbetsplatsombuden av medlemmar i Naturvetarna på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsombudet representerar dem som fackligt förtroendevald. Naturvetarna kan hjälpa till med ett elektroniskt val om det behövs.

Vilka representerar du?

Som fackligt förtroendevald inom kommun och landsting är det viktigt att tänka på vilka du företräder. Om du sitter i styrelsen för en Naturvetarförening eller är arbetsplatsombud företräder du alla medlemmar i Naturvetarna på arbetsplatsen, inte bara din profession. Sitter du i ett Sacoråd så företräder du även alla medlemmar i ett Sacoförbund.

Ta reda på hur det ser ut på din arbetsplats, det kan se olika ut beroende på var du arbetar.

Senast uppdaterad: