Frågor & svar
Förtroendevald

Löneprocessen

Löneprocessen pågår under hela året och där spelar du som är fackligt förtroendevald en viktig roll. Rätten till årlig lönerevision regleras i kollektivavtalet.

Som fackligt förtroendevald har du mandat att förhandla om lokala riktlinjer för lönesättning som kompletterar det centrala avtalet. Facket har en viktig roll med arbetet att lägga grunden för allas individuella löne- och utvecklingssamtal.

Löneprocessen består av flera delar. När varje moment infaller under året beror på verksamhet och sektor. Du som är förtroendevald har möjlighet att påverka på olika sätt i varje steg.

Engagera er i lönerevisionen

I lönerevisionen tittar föreningen på hur löneläget ser ut för olika grupper eller individer på arbetsplatsen.

 • Har någon grupp halkat efter i löneutveckling och vad beror det på?
 • Är lönerna jämställda?
 • Är det en viss kompetens som har stor rörlighet hos arbetsgivaren? Det kan tyda på att de halkat efter i lön.
 • Lönen ska ha en tydlig koppling till kompetens, ansvar och prestation. Med rätt kompetens bidrar såväl individen som hela naturvetargruppen till en mer lönsam verksamhet. Titta därför också på verksamhetens mål och hur medlemmarna bidrar till att nå dem.

Tillsammans med arbetsgivaren beslutar ni sedan vilka som ska lyftas särskilt i årets löneprocess.

I Saco lönesök kan du ta fram statistikunderlag för lönerevisionen. Inom staten finns ett statistikstöd framtaget av Saco-S, som ni kan använda för att analysera hur lönebilden och löneutvecklingen ser ut inom er verksamhet.

Diskutera det allmänna löneutrymmet

Efter lönerevisionen startar överläggning om det allmänna löneutrymmet, men det kan vara klokt att börja diskutera löneutrymmet med arbetsgivaren redan i samband med verksamhetens budgetarbete inför kommande år eller om möjligt ännu tidigare. 

Om verksamheten går bra bör det också avspegla sig i medarbetarnas löneutveckling. De år som de ekonomiska förutsättningarna är goda bör det finnas utrymme för större löneutveckling och sämre år blir utrymmet mindre.

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet sker mellan medarbetare och närmaste chef. Syftet är att sätta upp mål och identifiera behov av kompetensutveckling. Vi anser att ingen ska kunna sägas upp på grund av bristande kompetens.

Utvecklingssamtalet ger en riktning för både företaget och individen att genomföra utvecklingsinsatser. Överenskommelser i utvecklingssamtalet följs upp i lönesamtalet.

Ställ krav på lönesamtalet

Lönesamtalet ska genomföras mellan medarbetare och den chef som har mandat att sätta lön i lönesamtalet. Då är lönesättningen ett verktyg att styra verksamheten med. Samtalet ska ge besked om den nya lönen i relation till arbetsinsatsen. 

Ställ krav på och bevaka att dina medlemmar får lönesamtal med en lönesättande chef samt att det blir protokollfört.

Naturvetarna anser att lönen ska vara individuell och differentierad och sättas utifrån den anställdas ansvar, kompetens och prestation. På våra lönesidor finns mer information om lönesamtalet.

Utvärdera löneprocessen

Utvärdera löneprocessen tillsammans med arbetsgivaren.

 • Hur har processen fungerat?
 • Kom den igång i tid?
 • Fick ni med alla parametrar, till exempel arbetsmiljö, arbetsbelastning, omorganisation, struktur?
 • Och hur har detta påverkat lönesättningarna?
 • Är det något som hänt under året som påverkat lönen?

Håll koll på att också de som är sjukskrivna och föräldralediga finns med i lönerevisionen och inte halkar efter lönemässigt. Protokollför utvärderingen och ta med protokollet inför nästa års lönerevision.

Detta anser Naturvetarna om lön

I löneprocessen är det viktigt att ha koll på Naturvetarnas lönepolitik. Den går kortfattat ut på att:

 • En individuell lönesättning gör det enklare att parera konjunktursvängningar och leder till en ökad produktivitet.
 • Löneprocessen är en möjlighet för medarbetare och arbetsgivare att få en gemensam syn på verksamhetens mål, individens roll och utvecklingsmöjligheter.
 • Lönen bör ses som ett verktyg för att styra verksamheten och för att öka medarbetarnas engagemang och prestationsvilja.
 • Närmaste chef ska ha mandat att sätta lönen i lönesamtal. Då fungerar lönesättningen som ett verktyg att styra verksamheten.
 • Lönen ska sättas lokalt i överenskommelser mellan medarbetare och arbetsgivare, endast då blir det en effektiv process för båda parter.
 • Löneutvecklingen ska kopplas till prestation, kompetens och ansvar i förhållande till de överenskomna målen och uppdraget.
 • Med en individuell lönesättning får varje individ möjlighet att själv påverka sin löneutveckling.

Läs mer om Naturvetarnas syn på lön här.

Senast uppdaterad: