Frågor & svar
Förtroendevald

Ditt fackliga uppdrag

Att vara fackligt förtroendevald är ett intressant och viktigt uppdrag som ger dig insyn och möjlighet att påverka er verksamhet. Du är en viktig del i arbetet med att skapa goda villkor för naturvetare i arbetslivet.

Du företräder medlemmarna på din arbetsplats och är Naturvetarnas, och ibland andra Sacoförbunds, ansikte utåt. Som lokalt fackligt förtroendevald är du en av de viktigaste byggstenarna i den fackliga organisationen. Du ansvarar också för att förmedla vikten av naturvetare och andra akademikers kompetens till arbetsgivaren.

Det fackliga uppdraget innebär i korthet att:

  • Du företräder medlemmarnas intressen och påverkar era villkor på arbetsplatsen
  • Förhandla och samverka med arbetsgivaren
  • Stötta medlemmar
  • Rekrytera nya medlemmar
  • Dialog och synlighet på arbetsplatsen

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen gäller då arbetsgivaren har kollektivavtal och ditt uppdrag är anmält till arbetsgivaren. Du ska även anmäla till oss att du är fackligt förtroendevald. Lagen ger dig rätt att arbeta med ditt uppdrag på arbetstid och att vara ledig från ditt ordinarie arbete för att gå fackliga kurser.

 

Påverka på arbetsplatsen

Som fackligt förtroendevald kan du bidra till att göra skillnad på er arbetsplats. Du representerar medlemmarnas intressen och har en styrka i att du talar för flera. Du har också kunskapen om vad som händer på din arbetsplats och inom din yrkesgrupp vilket är viktigt i dialogen med arbetsgivaren.

Förtroendevalda har möjligheten att driva frågor som kan bidra till att göra er verksamhet bättre. Det kan till exempel handla om att utveckla anställningsvillkoren så som arbetstider och arbetsmiljöfrågor och löner.

Det är därför viktigt att ha en bra dialog med medlemmar på din arbetsplats för att inhämta synpunkter, men också för att synliggöra det uppdrag du har. Visa vad ni driver för frågor och vad ni bidragit med på arbetsplatsen, samt arrangera seminarium eller medlemsmöte inför eventuellt kommande förändringar.

 

Förhandla och samverka med arbetsgivaren

Som förtroendevald har du förhandlingsmandat och företräder medlemmarna på din arbetsplats. 

Som fackligt förtroendevald behöver du därför vara insatt i det regelverk som reglerar era villkor, både lagar och gällande kollektivavtal. För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag erbjuder Naturvetarna facklig grundkurs och även flera andra fördjupningskurser.

Du är självklart även välkommen att kontakta en rådgivande ombudsman med dina frågor via Medlemsrådgivningen

Förhandlingar med arbetsgivaren hanteras olika i olika situationer: 

Medbestämmande och samverkan

Enligt medbestämmandelagen, MBL, måste arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga föreningen i frågor som rör arbetsförhållandena innan beslut fattas. Det kan till exempel handla om organisationsförändringar, chefstillsättningar, jämställdhet eller arbetsmiljö. På många arbetsplatser finns istället ett samverkansavtal som reglerar hur förhandlingar ska ske. 

Läs mer om medbestämmande och samverkan här.

Tvisteförhandling

Om arbetsgivaren och den lokala föreningen har olika uppfattning om något som är reglerat i lag eller kollektivavtal sker en tvisteförhandling. Till exempel kan det vara en tolkning av ett lokalt arbetstidsavtal. I kollektivavtal finns en bestämd förhandlingsordning och preskriptionstider som är viktiga att känna till. Vid oenighet kan förhandling gå till central förhandling eller annan rättslig prövning. 

Förhandling om intressefråga

Om arbetsgivaren eller föreningen vill förhandla om en fråga som är oreglerad i kollektivavtal sker förhandling om intressefråga. Till exempel om arbetsgivaren vill förflytta datum för lönerevision eller att föreningen vill införa ett friskvårdsbidrag. Frågan avgörs av parternas  intresse av att hitta en lösning. Vill inte båda parter teckna avtal, fortsätter frågan vara oreglerad. 

Lokala kollektivavtal

Som komplettering till de centrala kollektivavtalen kan den lokala fackliga föreningen och arbetsgivaren förhandla om och teckna lokala kollektivavtal. Läs mer om lokala kollektivavtal här. 

Kontakta alltid Naturvetarna centralt eller ert kontaktförbund för att diskutera hur ni ska agera innan förhandlingar om lokala kollektivavtal inleds. 

Löneprocessen

Som fackligt förtroendevald har du också mandat att förhandla om riktlinjer för lönesättning lokalt som kompletterar det centrala avtalet. Läs mer om löneprocessen här.

 

Stötta medlemmar

Det är också vanligt att du kan behöva ge stöd och råd till enskilda medlemmar om till exempel konflikter på arbetsplatsen, förberedelser inför kommande lönesamtal, eller vad som händer om en tjänst läggs ner. Det kan komma svåra och komplexa ärenden och då är det klokt att ta kontakt med ert kontaktförbund för att få stöd eller överlämna ärendet så att det hanteras centralt.

 

Rekrytera medlemmar

Ju fler vi är, desto större möjlighet har fackförbunden att förhandla fram trygga, förmånliga och flexibla kollektivavtal för naturvetare. Som fackligt förtroendevald är det därför viktigt att både vårda och värva medlemmar.

Det kan du göra genom att synliggöra det ni gör på er arbetsplats, eller genom att hälsa nya medarbetare välkomna och förklara vikten av att vara medlem för att ha möjlighet att påverka på arbetsplatsen och upprätthålla den svenska modellen. Läs mer om att rekrytera här. 

 

Du har sekretess

Du kan komma att få tillgång till känslig information som fackligt förtroendevald och därför är det viktigt att du är medveten om att du har sekretess. När ni inom kommunicerar inom styrelsen måste du därför informera om känsligheten i informationen. 

Läs mer om hantering av personuppgifter

 

Vi stöttar dig

För att du ska ha goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns Naturvetarna där för att stötta dig och de lokala föreningarnas arbete.

Kontakta oss för råd och stöd

 

Informationsbrev 

Fyra gånger per år får du som är fackligt förtroendevald eller skyddsombud ett informationsbrev, till den e-postadress du har registrerad hos oss. 

Får du inte informationsbreven? Då kan du kolla på Mina sidor att vi har rätt e-postadress till dig, och att ditt uppdrag är anmält till oss. 

Senast uppdaterad: