Förtroendevald
Foto: Colourbox

Bilda facklig lokalförening

Finns det ingen lokalförening på arbetsplatsen? Då kan du starta en för att få större möjligheter att påverka era lokala arbetsvillkor.

För att starta en ny lokalförening behöver ni vara flera medlemmar som bildar en styrelse. Försök att samla flera olika kompetenser, till exempel någon som kan fungera som spindeln i nätet, någon som är bra på att känna av stämningen, någon som tar fram fakta och någon som kan föra gruppens talan. Om ni är flera som delar på ansvaret behöver det inte bli betungande.

Lokalföreningens roll är att fånga upp medlemmarnas intressen och driva lokala frågor, samt att bevaka att arbetsgivaren följer gällande kollektivavtal.

En välfungerande lokalförening är ofta ett strategiskt bollplank för arbetsgivaren. Ni kan hjälpa till att bedöma hur de anställda kommer att ställa sig till olika förslag. Vid förändringsarbete kan föreningen hjälpa till att kommunicera med alla medarbetare, så att de känner sig delaktiga och förstår vad som händer.

Det är också betydligt enklare för arbetsgivaren att bara ha en eller ett par parter att diskutera med, istället för att varje enskild individ. De flesta frågor kan då lösas utan att det behöver bli en långdragen process eller konflikter.

Du behöver inga förkunskaper för att bli förtroendevald i lokalföreningen. Det viktiga är ditt engagemang och en vilja att lära. Vi har kurser för förtroendevalda, samt information och material och hjälper er gärna att komma igång.

Här kan du läsa mer om rollen som förtroendevald.

Här hittar du en beskrivning av olika förtroendeuppdrag.

Så här gör du

 • Förankra idén hos dina kollegor och din arbetsgivare.
 • Ta kontakt med Naturvetarna och berätta om vad som är på gång och få stöd.
 • Kalla potentiella medlemmar till ett uppstartsmöte. Inom privat och statlig sektor är detta alla anställda som är eller vill bli anslutna till ett Saco-förbund. Inom kommun och landsting är det alla anställda som är eller vill bli anslutna till Naturvetarna.
 • På mötet antar ni föreningsstadgar och väljer en styrelse. Minst tre ledamöter behövs: ordförande, vice ordförande och sekreterare.
 • Skicka stadgar och uppgifter om utsedda förtroendemän till Naturvetarna.
 • Anmäl fackliga förtroendemän till arbetsgivaren.

Här hittar du material som stöd för föreningsarbete.

Lokalförening inom statlig sektor

På den statliga sektorn samarbetar Saco-förbunden inom förhandlingsorganisationen Saco-S. Är du förtroendevald företräder du alltså alla medlemmar inom Sacoförbund som ingår i Saco-S, det vill säga: 

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • DIK
 • Fysioterapeuterna
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Jusek
 • Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
 • Lärarnas Riksförbund, LR
 • Naturvetarna
 • Reservofficerarna
 • SACO-förbundet Trafik & Järnväg, TJ
 • Sjöbefälsföreningen
 • SRAT
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund
 • SULF
 • Sveriges Veterinärförbund
 • Tjänstetandläkarna

Det brukar vara det Saco-förbund som har flest medlemmar på den aktuella arbetsplatsen som sköter kontakterna med den lokala fackliga organisationen. På myndigheter kallas arbetsplatsföreningarna Saco-S-föreningar. På universitet och högskolor kallas de för Saco-råd.

Om du vill bilda en lokalförening inom staten, är du välkommen att kontakta Naturvetarnas ombudsman inom stat. Du kan också mejla till fortroendevald@naturvetarna.se för mer information om hur du går tillväga.

Lokalförening inom privat sektor

På den privata sektorn är det den lokala Akademikerföreningen som företräder Naturvetarnas och andra Saco-förbunds medlemmar på arbetsplatsen. Ofta är det Sveriges Ingenjörer som sköter kontakterna med de lokala företrädarna. Men det kan också vara Naturvetarna eller något annat Saco-förbund med många medlemmar på arbetsplatsen.

Om du vill starta en lokalförening inom den privata sektorn, kontaktar du en föreningsutvecklare. De arbetar på något av Sacoförbunden, men representerar Naturvetarna och övriga Saco-förbund.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till en föreningsutvecklare. 

Steg för steg: Så här bildar du en akademikerförening.

Lokalförening inom kommun och landsting

I kommuner och landsting har Naturvetarna egen partsställning. Det betyder att de lokala föreningarna heter Naturvetarföreningar och du som är styrelseledamot eller lokalombud företräder enbart Naturvetarnas medlemmar. Naturvetarföreningen hanterar bland annat lönefrågor.

AkademikerAlliansförening

Inom kommuner och landsting samverkar Naturvetarna även med AkademikerAlliansen, vilket innebär att föreningen även kan kallas AkademikerAlliansförening. Då företräder föreningen alla medlemmar som ingår i AkademikerAlliansen, det vill säga medlemmar i Civilekonomerna, Dik, Jusek, Sveriges Arbetsterapeuter, KyrkA, Naturvetarna, SRAT, Saco förbundet Trafik och järnväg, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, SULF, Sveriges Veterinärförbund och Tjänstetandläkarna.

Saco-föreningar och Saco-råd

På många arbetsplatser finns så kallade Saco-föreningar eller Saco-råd. I en Saco-förening eller Saco-råd kan även ett förbund som inte ingår i AkademikerAlliansen vara med.

Om du vill bilda en lokalförening inom kommun eller landsting är du välkommen att kontakta Naturvetarnas ombudsman inom kommun och landsting. Du kan också mejla till jour@naturvetarna.se för mer information om hur du går tillväga.

Arbetsplatsförening

En arbetsplatsförening finns på myndigheter, företag eller organisationer som har styrelser på flera nivåer. En arbetsplatsförening är knuten till arbetsstället och lokalföreningen knuten till hela arbetsplatsen. Detta gäller bland annat Arbetsmiljöverket och Skogsstyrelsen där de lokala föreningarna har ett annat mandat än den centrala men omfattas av förtroendemannalagen.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies