Förtroendevald

Din roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud företräder alla anställda på arbetsplatsen. Du har en viktig roll för att påtala brister i arbetsmiljön och föreslå åtgärder, och att delta vid planering av förändringar på arbetsplatsen.

Skyddsombud ska utses på en arbetsplats med fler än fem anställda eller när arbetsförhållandena kräver det. De utses av den lokala fackliga organisationen. Finns det inte någon lokal facklig organisation på arbetsplatsen utses skyddsombudet gemensamt av medarbetarna.

För att få rättslig status som skyddsombud måste uppdraget anmälas till arbetsgivaren. Fyll i anmälningsblanketten för ditt uppdrag som skyddsombud. Skicka ett exemplar till din arbetsgivare och ett till Naturvetarna.

Skyddsombudet har en viktig uppgift i att företräda sina arbetskamrater och verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Uppdraget innebär att:

  • Delta i arbetsgivarens arbete med att upprätta policys och handlingsplaner kring arbetsmiljön.
  • Framföra information om brister och förslag på åtgärder.
  • Delta i planeringen av till exempel nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation.

Alla anställda är dock skyldiga att följa de föreskrifter som finns kring arbetet och att säga ifrån om något inte är som det ska i arbetsmiljön.

Skyddsombudet har:

  • rätt att begära att arbetsgivaren genomför undersökningar eller kontroller av arbetsmiljön och kan begära Arbetsmiljöverkets ingripande.
  • befogenhet att stoppa arbetet enligt Arbetsmiljölagen, om hen bedömer att något innebär en omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares liv, så kallat skyddsombudsstopp.
  • rätt till den utbildning och lediga tid som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom har hen rätt att ta del av den information och de handlingar som behövs.

Den lokala fackliga föreningen bör samverka med skyddsombuden i arbetsmiljöfrågor, och gärna bjuda in dem till föreningens möten.

Skyddsombudet har ansvar för samtliga medarbetare oavsett vilken facklig tillhörighet de har.

Huvudskyddsombud och skyddskommitté

Finns fler än ett skyddsombud på arbetsplatsen utses ett av dem till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet har ansvar för att samordna skyddsombudens verksamhet.

På arbetsplatser med minst 50 anställda, eller där medarbetarna begär det, ska det finnas en skyddskommitté. Denna består av representanter från både arbetsgivaren och anställda, alltså facklig ledamot, skyddsombud och verksamhetens ledning. Inrättandet av skyddskommitté ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Regionala skyddsombud

För att hjälpa små privata företag med deras arbetsmiljöarbete finns regionala skyddsombud (RSO). Dessa för en dialog om arbetsmiljöfrågorna med arbetsgivaren och hjälper dem bygga upp rutiner för en fungerande arbetsmiljö. De är länken mellan de anställda och arbetsgivaren, och arbetar även för att öka antalet lokala arbetsmiljöombud på företagen.

De regionala skyddsombuden har erfarenhet från facklig verksamhet och arbetsmiljöarbete sedan tidigare. För att de ska kunna göra besök krävs att det finns minst en medlem på arbetsplatsen. De har dock inte tillträde till arbetsplatsen om det redan finns en skyddskommitté.

Uppdraget som regionalt skyddsombud är gemensamt för Naturvetarna, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer. Det finns regionala skyddsombud i Skåne län, Göteborg och Mölndal stad, samt Stockholms och Uppsala län. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.regionaltskyddsombud.se.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Från och med 31 mars 2016 finns en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Den hanterar områden som arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Rätt använd kan den vara ett bra verktyg för att komma tillrätta med många av problemen som finns i akademikers arbetsmiljö. Saco har listat några frågeställningar som man kan utgå ifrån i arbetet med OSA.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies