Förtroendevald

Beskrivning av olika förtroendeuppdrag

Det finns många olika slags förtroendeuppdrag. Här kan du läsa om vad de innebär. 

Uppdrag i lokalföreningen

Ordförande

Är sammankallande för styrelsen i en lokalförening. Personen har ett övergripande ansvar för samordning, introduktion av nyvalda ledamöter och att lagarbetet fungerar i styrelsen. Ofta har ordförande utslagsvisande röst om styrelsen inte kan avgöra en fråga genom omröstning.

Vice ordförande

Ersätter och stöttar ordföranden.

Ledamot

Roll och ansvar varierar beroende på vad man kommer överens om i styrelsen.

Suppleant

Fungerar som reserv och ersättare om någon ordinarie ledamot avgår.

 

Arbetsplatsförening

Ordförande

Är sammankallande för styrelsen för arbetsplatsföreningen. Personen har ett övergripande ansvar för samordning, introduktion av nyvalda ledamöter och att lagarbetet fungerar i styrelsen. Ofta har ordförande utslagsvisande röst om styrelsen inte kan avgöra en fråga genom omröstning.

Vice ordförande

Ersätter ordföranden.

Ledamot

Roll och ansvar varierar beroende på vad man kommer överens om i styrelsen.

Suppleant

Fungerar som reserv och ersättare om någon ordinarie ledamot avgår.

 

Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombud kan även kallas kontaktombud eller lokalombud. Rollen kan skilja sig åt beroende på var hen arbetar.

Arbetsplats med lokalförening

Arbetsplatsombudet har oftast som uppdrag att vara kontaktperson på ett arbetsställe. Arbetsplatsombudet rapporterar till styrelsen för lokalföreningen.

Arbetsplats utan lokalförening

Arbetsplatsombudet har samma uppgifter och befogenheter som en ledamot i en förening lokalt. Detta innebär att bland annat företräda förbundet lokalt i till exempel MBL-förhandlingar och samverkansmöten.

 

Informationsmottagare (tidigare kontaktperson)

Finns ingen förening kan det finnas en kontaktperson lokalt. Kontaktpersonens uppgift är framförallt att vara informationsmottagare för Naturvetarna. Kontaktpersonen omfattas inte av förtroendemannalagen.

 

Saco-representant

Inom kommuner och landsting finns ofta ett Saco-råd eller -förening. Det vill säga en övergripande förening som bland annat sitter i samverkan. Oavsett vilken roll du har i Saco-föreningen registrerar du dig som Saco-representant.

 

Skyddsombud (kallas även arbetsmiljöombud)

Med stöd av arbetsmiljölagen har skyddsombudet en rad befogenheter. Som skyddsombud representerar man alla anställda och har till uppgift att inom sitt skyddsområde företräda medarbetarna, verka före en god arbetsmiljö och påpeka eventuella brister i arbetsmiljön.

Skyddsombudet bevakar att arbetsgivaren genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat genom att delta i upprättande av handlingsplaner. Skyddsombudet medverkar också i den risk- och konsekvensanalys arbetsgivaren ska göra inför en större förändring/omorganisation.

Den som utses till skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren och till Naturvetarna.

Huvudskyddsombud

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde.

Den som utses till skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren och till Naturvetarna.

Senast uppdaterad: